Wat brengt 2024 op vlak van subsidies?

Wat brengt 2024 op vlak van subsidies?

Wat brengt 2024 op vlak van subsidies?

Het nieuwe jaar is net gestart maar draait alweer op volle toeren. In dit artikel belichten we graag de subsidiekansen voor 2024 en geven we een overzicht van de openstaande, en de nog verwachte subsidieoproepen. Uiteraard is dit overzicht voor de subsidiekansen 2024 niet volledig, maar dit biedt een zicht op een aantal courante subsidie oproepen.

Subsidies voor innovatie

Ook in 2024 moedigt de overheid Vlaamse bedrijven aan die willen innoveren. Wist je trouwens dat door de actieve inzet van onze overheid op het stimuleren van innovatie Vlaanderen tot de top innovators in Europa behoort? Hierna geven we een bondig overzicht van de subsidies die innovatieve ideeën ondersteunen.

O&O haalbaarheidsstudie

Heb je een innovatief idee, maar twijfel je nog over de haalbaarheid, dan kan de O&O haalbaarheidsstudie (maximaal € 50.000) je onderbouwde inzichten opleveren en de slaagkansen inschatten alvorens je grote kosten maakt. 

Deze beperkte studie is bedoeld als voorbereiding op een ambitieus innovatief vervolgtraject, zoals een ontwikkelingsproject, een onderzoeksproject, een ICON-project van VLAIO; of trajecten die buiten de steunkaders van VLAIO vallen (bv. Eurostars, Horizon Europe, EIC Accelerator,…). Een haalbaarheidsstudie kan elke maand ingediend worden maar is beperkt tot één aanvraag per jaar.

Ontwikkelingsproject

Heb je een straf, vernieuwend idee waarbij je heel wat uitdagingen zal moeten overwinnen bij het ontwikkelen van de innovatie? 

VLAIO geeft bedrijven met een ontwikkelingsproject een duwtje in de rug met advies en financiële steun. Denk aan de ontwikkeling van een nieuwe technologie,  het bouwen van een prototype, processen/diensten doordacht verbeteren,… Een ontwikkelingsproject kan continu ingediend worden.
Met deze subsidie kan jouw innovatief idee op korte termijn succesvol en met minder risico worden opgestart. Als tegenprestatie vraagt VLAIO een heldere innovatiegedreven businesscase met een positieve impact op jouw bedrijf en de maatschappij. Daarbij moet een economische hefboom van minimaal 10 tijdens de valorisatieperiode behaald worden.

Belangrijk hierbij is de Technology Readiness Level van jouw ontwikkeling om te weten of je nog in aanmerking kan komen voor steun (minimaal € 25.000 en maximaal € 3.000.000). Nieuw is dat ook ontwikkelingsprojecten tot TRL 8 worden ondersteund.

Innovatieve Starterssteun (ISS)

Heb je een innovatief idee en ben je nog niet gestart? Of ben je minder dan 2 jaar actief als ondernemer? Sinds 2024 lanceert VLAIO de Innovatieve Starterssteun als een permanent instrument aan haar ondersteuning naar ondernemingen die innovatief zijn en een pionier durven te zijn.

Elke innovatieve starter in Vlaanderen kan voor de uitwerking van een proof of concept en/of een proof een vast steunbedrag van € 50.000 verkrijgen en de begeleiding van een VLAIO-bedrijfsadviseur. Er zijn vijf oproepmomenten vastgelegd in 2024. De laatste deadline in 2024 is 5 november.

Strategische transformatiesteun (STS)

Bij de ontwikkeling van een innovatie volgt na de pilootfase vaak een serieuze transformatie van de onderneming om een uitrol op grote schaal mogelijk te maken. Dit gaat vaak gepaard met flinke investeringen, aanwervingen of het om- en bijscholen van het bestaand personeel. 

Zal je als onderneming een transformatie doorvoeren met een sterk innovatief karakter waarmee je je internationale concurrentiepositie versterkt, dan kan je via de strategische transformatiesteun zowel steun krijgen voor investeringen (8%) als opleidingen (20%).  Bij de beoordeling van de transformatieprojecten staan innovatie, internationale economische competitiviteit, tewerkstellingscreatie, kennisdisseminatie én aandacht voor verduurzaming centraal. Deze subsidie kan je continu indienen. Wel zijn er bepaalde drempels vastgelegd naar omvang bedrag van het project en de nieuwe tewerkstelling die gecreëerd wordt dankzij de strategische investeringen.

Baekeland

Heb je een veelbelovende afstuderende wetenschapper ontmoet die je graag zou aanwerven voor je R&D-team? Maar die twijfelt om langer aan de universiteit te blijven teneinde zijn of haar kennis te verdiepen in een doctoraatsonderzoek? Ligt er in je bedrijf een onderwerp op de plank dat wetenschappelijke verdieping nodig heeft, maar waarvan je zeker bent dat het belangrijke marktopportuniteiten biedt? Heb je hierover contact met een Vlaamse kennisinstelling? Is er misschien al een geschikte kandidaat in zicht om het onderzoek uit te voeren?

Een Baekeland-mandaat van VLAIO biedt hiervoor kansen! Meestal worden jaarlijks twee oproepen gelanceerd: in het voorjaar (met deadline in maart) en in het najaar (met deadline in september).

Groeien door internationaliseren, digitaliseren, duurzaam ondernemen of innoveren

Kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie (max. € 50.000) blijft een ontzettend populaire steunmaatregel. Met de subsidie kan je strategisch advies inkopen (extern) en/of een strategisch profiel aanwerven (intern) om je te laten begeleiden tijdens je groeitraject. Je groeitraject moet wel kaderen binnen één van de vier volgende thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen of innovatie.

Goed nieuws voor wie de komende jaren flink wil groeien, want vanaf 2024 kan je iedere 2 jaar een nieuwe kmo-groeisubsidie aanvragen (voorheen om de 3 jaar). Dit zijn de 3 vastgelegde oproepmomenten waarop je een dossier binnen de oproep van de kmo-groeisubsidie kan indienen:

  • Oproep 1: Indienperiode van 20 maart tot en met 15 april
  • Oproep 2: Indienperiode van 1 juli tot en met 31 augustus
  • Oproep 3: Indienperiode van 20 november tot en met 15 december

Belangrijk: je kan pas effectief van start gaan ten vroegste in de maand volgend op indiening. Wil je dat de aan te werven Exportmanager in april start, dan dient de subsidie uiterlijk in maart ingediend te worden. Moet de Exportmanager starten in juni, dan moet het dossier ook ingediend worden in oproepperiode 1.

Heb je als ondernemer internationale ambities? Dan bestaat er naast de groeisubsidie (Internationalisering), ook andere ondersteuning waarop je vaak simultaan ook beroep kan doen.

Subsidies voor internationalisering

Starterspakket Internationalisering

Jonge innovatieve bedrijven die popelen om te starten met export en nog nooit subsidie ontvangen hebben van Flanders Investment & Trade kunnen een starterspakket Internationalisering aanvragen. Het starterspakket bedraagt een vast bedrag van € 9.000 dat je éénmalig krijgt voor kosten die je maakt in het kader van de geplande internationalisering. Denk aan een beursdeelname of -bezoek, opleidingen, prospectiereizen, ontwikkeling van een meertalige website/webshop, advies externe dienstverlener(s),… 
Heb je echter al eens FIT-subsidie ontvangen, dan kan je alsnog subsidie krijgen voor ondersteuning voor buitenlandse beurzen, meertalige digitale communicatie, en meer.

De volgende oproep voor het Starterspakket is nog niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk zal die eind februari/begin maart 2024 van start gaan. Tevens komt die in het najaar van 2024 normaliter ook terug open. Snel zijn is de boodschap bij deze gegeerde steunmaatregel voor de internationaliseringsplannen, want de oproep is doorgaans vlug volzet.

Wist je trouwens dat Konnekto regelmatig sessies organiseert met Flanders Investment & Trade, dit specifiek voor wie plannen heeft richting Frankrijk.

Subsidies voor vergroening

Om de groene ambities waar te maken, zijn er tal van maatregelen die bedrijven ondersteunen de groene transitie in te zetten. Zo is er de kmo-groeisubsidie circulair en duurzaam ondernemer, maar daarnaast zijn er nog tal van subsidiekansen voor groene investeringen. Zo is er de Ecologiepremie+ voor bepaalde ecologische investeringen, maar er bestaat ook een GREEN-subsidie of zelfs een STRES-subsidie.

Tevens zijn er ook tal van specifieke oproepen, gericht op een bepaald thema of voor een bepaalde sector. Zo heeft het Belgium Builds Back Circular team van de federale overheid al verschillende oproepen gelanceerd bijvoorbeeld rond circulaire fietsen, duurzame gezondheidszorg en het ontwikkelen van alternatieven voor schadelijke stoffen. Maar ook oproepen rond circulair water en de aanpak van de droogteproblematiek worden regelmatig gelanceerd. De federale overheid steunt reeds vele jaren via het Energietransitiefonds innovatieve projecten die de energietransitie faciliteren.

Europese subsidies

Naast ondersteuning van de Vlaamse en de federale overheid voorziet ook Europa in tal van subsidiekansen voor ondernemers. Hierna geven we een zeer bondig overzicht van een aantal courante én haalbare maatregelen.

Crossroads

Crossroads Vlaanderen-Nederland is er op gericht om innovatie én samenwerking tussen een Vlaamse kmo en een Nederlandse mkb te stimuleren. Interreg, de organisatie achter Crossroads, voorziet jaarlijks twee oproepen en als bedrijf kan je maar liefst drie keer deelnemen. Het subsidiebedrag is geplafonneerd tot 250.000 EUR met een fundingpercentage van 50%.

In het najaar zal dergelijk vergelijkbaar programma trouwens gelanceerd worden met bepaalde regio’s in Frankijk. Alle bedrijven in West-Vlaanderen zullen kunnen deelnemen, in andere regio’s zijn er een specifieke afgebakende zones. Konnekto informeert jullie zodra hierover meer nieuws bekend is.

LIFE

De klimaatverandering, de droogteproblematiek, de schaarste aan energiebronnen, de vervuiling door de industrie, het uitsterven van fauna en flora, … het treft ons allen. Deze uitdagingen zorgen ervoor dat alle zeilen moeten worden bijgezet met het oog op het duurzaam voortbestaan van onze planeet. LIFE is het belangrijkste Europese subsidieprogramma voor milieuzorg en klimaatverandering. Het Life Programma ambieert de verschuiving naar een duurzame, circulaire, klimaatneutrale economie. 

De LIFE-subsidiemiddelen van € 5,45 miljard zullen gaandeweg verdeeld worden over meerdere calls die worden gelanceerd. Het LIFE-programma bestaat uit volgende 4 thema’s:  

  • Natuur en biodiversiteit 
  • Klimaatverandering 
  • Circulaire economie 
  • Schone energie

European Innovation Council (EIC) Accelerator

Het Horizon Europe EIC Accelerator instrument ondersteunt individuele kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). In het bijzonder startups en spin-outbedrijven, om baanbrekende innovaties te ontwikkelen en op te schalen. In sommige gevallen worden ook kleine midcaps (tot 500 medewerkers) ondersteund. De EIC Accelerator richt zich specifiek tot impactvolle innovaties of baanbrekende technologieën (‘deep tech’) waarvoor veel en risicovolle financiering over een langere periode nodig is, en die vaak een lange terugverdientijd hebben. Daarnaast krijgen door EIC geselecteerde bedrijven coachingmentorschap, toegang tot investeerders en bedrijven, en vele andere mogelijkheden als onderdeel van de EIC-gemeenschap. In 2024 is de volgende oproep in het najaar.

Fiscale maatregelen

Tot slot is het belangrijk om je niet enkel te beperken tot de subsidies in de organisatie, maar voldoende alert te zijn voor de fiscale maatregelen. Zo zijn bepaalde regio’s een ontwrichte zone, waar steun bestaat voor extra tewerkstelling. Daarnaast is het raadzaam om de personen die instaan voor onderzoek en ontwikkeling in de organisatie aan te melden via Belspo, mits hun diploma en taakinhoud voldoet. Ook voor de vergroening van het bedrijf en zijn activiteiten zijn er tal van premies en fiscale maatregelen (bijvoorbeeld naar dakisolatie en laadpalen).

Samenwerking Konnekto

Het team van Konnekto spreekt graag af om te zorgen dat je geen subsidiekansen en fiscale opportuniteiten misloopt in 2024.

Zoals steeds is het belangrijk om als ondernemer voldoende alert te zijn en proactiviteit aan de dag te leggen. Subsidies en fiscale maatregelen kunnen immers maar zelden retro-actief toegepast worden. Tevens werken tal van subsidiërende overheden met oproepmomenten, waarbij het project pas een aanvang kan nemen na indiening of zelfs pas na goedkeuring van de aanvraag.

Wij denken graag mee om de ambitieuze ideeën vorm te geven, partnerships uit te bouwen en uiteraard te voorzien in een financiële ondersteuning om de plannen versneld ten uitvoer te brengen.