De O&O-haalbaarheidsstudie: betere inzichten krijgen in de mogelijkheden en haalbaarheid van een innovatie

De O&O-haalbaarheidsstudie: betere inzichten krijgen in de mogelijkheden en haalbaarheid van een innovatie

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) haalt de O&O-haalbaarheidsstudie van onder het stof. En dat is goed nieuws voor alle Vlaamse ondernemers die innoveren!

Als ondernemer met innovatieve ideeën komt het regelmatig genoeg voor dat je een stevige duw in de rug kan gebruiken om na te gaan of er werkelijk muziek zit in de innovatie die je voor ogen hebt, zonder dat je al een omvangrijk innovatietraject wil of kan opstarten. Die duw in de rug is exact wat een O&O-haalbaarheidsstudie kan betekenen voor je bedrijf.

Wat is een O&O-haalbaarheidsstudie?

Het is een eerder beperkte studie die je onderneming uitvoert ter voorbereiding van een ambitieus innovatief vervolgtraject, zoals een ontwikkelingsproject, een onderzoeksproject, een ICON-project van VLAIO; of trajecten die buiten de steunkaders van VLAIO vallen (bv. Eurostars, Horizon Europe, EIC Accelerator,…). De studie staat in principe niet op zichzelf, tenzij tijdens de uitvoering ervan zou blijken dat het innovatief idee niet haalbaar is of geen opportuniteit biedt.

Onderwerpen die tijdens de studie aan bod komen zijn voornamelijk uitdagende technische / wetenschappelijke aspecten, maar ook businessmodelinnovatie, diensteninnovatie en problematieken rond intellectuele eigendom kunnen aan bod komen.

Op termijn biedt het innovatief idee potentieel voor voldoende economische en / of maatschappelijke valorisatie in Vlaanderen.

Hoeveel steun krijgt je bedrijf voor een O&O-haalbaarheidsstudie?

Je onderneming krijgt maximaal € 50.000 steun voor een O&O-haalbaarheidsstudie. De subsidie wordt berekend als een percentage van de studiebegroting. Het basissteunpercentage bedraagt 40%, met een verhoging tot 50% voor KMO’s. De begroting wordt opgebouwd uit kosten voor personeel, overheads, werking, externe prestaties, investeringen (afschrijving tijdens studieperiode) en onderzoekspartners. Al deze kosten worden gemaakt in functie van de noodzakelijke kennisverwervende activiteiten.

Als er meerdere partners deelnemen kan de totale subsidie voor de studie maximaal € 500.000 bedragen (met nog steeds een maximum van € 50.000 per partner).

Bijkomende modaliteiten en voorwaarden voor O&O-haalbaarheidsstudies

  • De studie duurt 3 maanden tot 1 jaar.
  • De studie start ten vroegste op de eerste dag van de maand na indiening.
  • Een onderneming kan steun ontvangen voor maximaal 1 haalbaarheidsstudie per jaar.
  • Er zijn enkele vereisten van financiële aard: (1) het netto bedrijfskapitaal van de aanvrager is toereikend om het niet-gesteunde deel van de studie te dragen; (2) de aanvrager is geen onderneming in moeilijkheden bij indiening van het studievoorstel.
  • De subsidie is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Verloop van de aanvraag voor een O&O-haalbaarheidsstudie

De aanvraag- en evaluatieprocedure zou je kunnen beschouwen als een iets lichtere versie van die voor ontwikkelingsprojecten. Een aanvraag – bestaande uit een business case- en studiebeschrijving, een begroting en bedrijfsinformatie van financiële aard – wordt ingediend via het digitale VLAIO-portaal. Enkele weken na ontvangst van de aanvraag word je gecontacteerd door een projectadviseur van VLAIO, die een toelichtingsgesprek zal inplannen. Tijdens dit gesprek wordt dieper ingegaan op de aanvraag. Na het gesprek wordt de aanvraag getoetst aan de evaluatiecriteria en zal VLAIO een beslissing nemen over het al dan niet toekennen van steun.

Wat kan Konnekto hierin betekenen voor je bedrijf?

Konnekto begeleidt je doorheen het volledige traject, van identificatie, over opmaak, indiening en evaluatie tot en met de rapportering.

  • We helpen bij het identificeren van de opportuniteit voor een O&O-haalbaarheidsstudie. Komen de beoogde doelstellingen en activiteiten werkelijk in aanmerking voor dergelijke studie, of moet er al eerder gedacht worden aan een ontwikkelingsproject of een onderzoeksproject? 
  • De aanvraag schrijven we volledig uit, op basis van enkele interviews en bijkomende informatie die je ons bezorgt. We verzorgen de indiening op het VLAIO-portaal volgens de regels van de kunst. We bereiden je voor op het toelichtingsgesprek met de projectadviseur, en tijdens het gesprek staan we je bij in het beantwoorden van de vragen die de projectadviseur stelt.
  • Ook na goedkeuring van de studie blijven we paraat om je bedrijf te begeleiden in het rapporteren en aanvragen van de steunschijven.

Als je je afvraagt welke ervaring we bij Konnekto kunnen hebben met een steunmaatregel die nog maar pas in het leven werd geroepen, hebben we daarop twee antwoorden te geven…

Ten eerste maakt de O&O-haalbaarheidsstudie deel uit van een ruimer innovatietraject dat ook bv. een ontwikkelingsproject of een onderzoeksproject omvat. Met dergelijke trajecten, de technologische uitdagingen die VLAIO erdoor opgelost wil zien, en de valorisatie in Vlaanderen die ze moeten opleveren, hebben we bij Konnekto heel ruime ervaring.

Ten tweede is de maatregel niet helemaal nieuw, maar heringevoerd na een aantal jaren verdwenen te zijn uit het VLAIO-aanbod. Omdat het een instrument is dat zeer mooie kansen biedt aan ondernemingen bij de aanvang van een innovatief traject, zijn we opgetogen over de terugkeer van de O&O-haalbaarheidsstudie.

Interesse? Contacteer ons

Wil je graag een idee voor een O&O-haalbaarheidsstudie aftoetsen? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier of onze contactgegevens.