Het Energietransitiefonds: steun voor innovatieve energieprojecten

Het Energietransitiefonds: steun voor innovatieve energieprojecten

Het Energietransitiefonds: steun voor innovatieve energieprojecten

Er zijn verschillende mogelijkheden om steun te krijgen voor innovatietrajecten op het vlak van energie. Al sinds 2017 voorziet de Belgische federale overheid interessante opties via het Energietransitiefonds!

Wat is het Energietransitiefonds?

De Belgische federale overheid richtte het fonds op om innoverende R&D-projecten op het vlak van energie te steunen. Elk jaar opent de Algemene Directie Energie (AD Energie) – deel van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie – een call voor projecten die het volgende jaar opgestart zullen worden. Niet alle energiethema’s komen in aanmerking voor steun; de projecten moeten zich richten tot de bevoegdheden van de federale staat. Die situeren zich binnen de volgende 3 thematische assen:

 • Hernieuwbare energiebronnen in de Belgische exclusieve economische zone van de Noordzee en biobrandstoffen.
 • Nucleaire energietoepassingen.
 • Bevoorradingszekerheid en netevenwicht.

In de recentste projectoproepen wordt voorrang gegeven aan thematische assen 1 en 3. Deze assen worden verder onderverdeeld in specifieke focusthema’s waarop de projecten zich dienen te richten. Neem gerust contact op met Konnekto om hierover meer te weten te komen!

Hoeveel steun krijgt je organisatie via het Energietransitiefonds?

De steun wordt toegekend in toepassing van de Europese Algemene Groepsvrijstellingsverordening (EU nr. 651/2014). Het Energietransitiefonds voorziet bijgevolg in steun aan projecten in 3 categorieën, die elk specifieke steunvoorwaarden en -intensiteiten bezitten:

 1. Onderzoek- en ontwikkelingsprojecten – steunintensiteit tussen 25% en 100%, afhankelijk van het Niveau van Technologische Maturiteit waarin het project zich afspeelt. De steunintensiteit wordt verhoogd met respectievelijk 20% en 10% voor kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast is een verhoging met 15% mogelijk indien in het project meerdere onafhankelijke partijen samenwerken of als projectresultaten ruim verspreid worden. De in aanmerking komende kosten moeten rechtstreeks verband houden met het R&D-project.
 2. Investeringssteun voor onderzoeksinfrastructuur – steunintensiteit maximaal 50%. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de infrastructuur op transparante en niet-discriminerende manier moet openstaan voor meerdere gebruikers.
 3. Innovatie voor KMO’s – steunintensiteit maximaal 50%. In aanmerking komen kosten in het kader van octrooiering, innovatieadviesdiensten en -ondersteuning, en detachering van hooggekwalificeerd personeel (van onderzoeksinstelling of grote onderneming) naar een nieuw gecreëerde functie binnen de begunstigde KMO.

Als je niet zeker bent tot welke categorie jouw projectidee behoort, kan Konnekto je daarbij op weg helpen!

De call van 2022, voor projecten in 2023.

Modaliteiten

Op 10 november 2022 opende de AD Energie de call voor projecten in 2023. Het te verdelen budget bedraagt 25 miljoen euro. Je kan een steunaanvraag indienen voor een steunbedrag van minimaal 100.000 en maximaal 5 miljoen euro. De AD Energie stelt minimaal 5 miljoen euro ter beschikking van projecten die een steuntoekenning van maximaal 1 miljoen euro vragen. Bovendien wordt er voorrang gegeven aan projecten die maximaal 80% steun aanvragen op projectniveau. Net als de vorige jaren krijgen nucleaire energietoepassingen de laagste thematische prioriteit.

De deadline voor indiening valt op 23 januari 2023, maar – heel belangrijk – de projectvoorstellen moeten verplicht aangemeld worden uiterlijk 14 december 2022! Wacht dus niet om actie te ondernemen als je denkt dat het Energietransitiefonds iets voor jouw onderneming is. 

Bijkomende modaliteiten voor projecten ingediend bij het Energietransitiefonds voor de call van 2023:

 • De oproep richt zich tot alle rechtspersonen naar Belgisch recht, en tot rechtspersonen van andere lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.
 • De beslissing over steuntoekenning valt uiterlijk eind mei 2023.
 • Een project start op 1 september, 1 oktober of (uiterlijk) 1 november 2023 en kan maximaal 3 jaar duren.

Verloop van de aanvraag voor het Energietransitiefonds en het project

Zoals eerder benadrukt moeten projectvoorstellen uiterlijk 14 december 2022 aangemeld zijn. Het volledige dossier moet 23 januari 2023 digitaal ingediend worden bij de AD Energie. Het projectvoorstel bestaat uit een volledig ingevuld deelnemingsformulier door alle deelnemende partners ondertekend, aangevuld met bijlagen zoals curricula vitae van projectuitvoerders, jaarrekeningen, verklaringen op eer inzake economische en financiële draagkracht van de kandidaten, ….

Het deelnemingsformulier wordt vervolledigd met alle nodige informatie die het selectiecomité toelaat om te bepalen of het project voldoet aan de technische, budgettaire en financiële ontvankelijkheidscriteria. Daarnaast wordt in het deelnemingsformulier duidelijk gemaakt hoe en in welke mate het projectvoorstel scoort op 6 toekenningscriteria, die elk een gewicht krijgen in de finale score van het projectvoorstel. De kandidaten worden in concurrentie met elkaar gesteld, zodat enkel steun wordt toegekend aan de meest kwalitatieve, competitieve, innovatieve en relevante projecten. 

Na de beslissing eind mei 2023 sluiten de winnende consortia een subsidiecontract af met de AD Energie. De uitvoering van gesubsidieerde projecten is onderworpen aan 1 of meer (jaarlijkse) tussentijdse beoordelingen en aan een eindbeoordeling, zowel op technisch als op financieel vlak. Uitbetaling van de steun gebeurt in jaarlijkse schijven, met een saldo van minstens 20% betaald na positieve eindbeoordeling.

Wat kan Konnekto betekenen voor jouw organisatie?

Konnekto begeleidt je doorheen het volledige traject, van identificatie, over opmaak, indiening en evaluatie tot en met de rapportering.

 • We helpen bij het identificeren van de opportuniteit voor een aanvraag bij het Energietransitiefond: valt het projectidee werkelijk onder de Belgische federale energiebevoegdheden, of moet er eerder gekeken worden naar andere steunkanalen zoals bv. regionale innovatiesteun? Wat zijn de correcte Technology Readiness Levels voor het project en welke steunintensiteit is eraan gekoppeld? Wat is de ideale projectopzet om tot een maximale steuntoekenning te komen?
 • De aanvraag schrijven we volledig uit, op basis van interviews en bijkomende informatie die je ons bezorgt. We verzamelen alle nodige inhoudelijke en administratieve informatie en nemen de opmaak van de aanvraag en de indiening in handen, tot en met het verzenden van de indieningsmail naar AD Energie.
 • We ondersteunen bij het beantwoorden van eventuele bijkomende vragen die AD Energie zou hebben over het projectvoorstel.
 • Ook na goedkeuring blijven we paraat om je bedrijf te begeleiden in het rapporteren van het project en het aanvragen van de steunschijven.
 • Tevens gaan we proactief na welke subsidiekansen er nog bestaan voor jouw organisatie

Contacteer ons

Wil je graag een projectidee voor het Energietransitiefonds aftoetsen? Neem dan vrijblijvend contact op met het team van Konnekto.