Een Baekeland-mandaat: doctoraatsonderzoek binnen je bedrijf

Een Baekeland-mandaat: doctoraatsonderzoek binnen je bedrijf

Een Baekeland-mandaat: doctoraatsonderzoek binnen je bedrijf

Heb je als leidinggevende van een Vlaamse onderneming een veelbelovende afstuderende wetenschapper ontmoet die je graag zou aanwerven voor je R&D-team? Maar die twijfelt om langer aan de universiteit te blijven teneinde zijn of haar kennis te verdiepen in een doctoraatsonderzoek?

Ligt er in je bedrijf een onderwerp op de plank dat wetenschappelijke verdieping nodig heeft, maar waarvan je zeker bent dat het belangrijke marktopportuniteiten biedt? Heb je hierover contact met een kennisinstelling? Is er misschien al een geschikte kandidaat in zicht om het onderzoek uit te voeren?

Een Baekeland-mandaat van Agentschap Innoveren & Ondernemen biedt kansen! Meestal wordt een oproep in het voorjaar (met deadline in maart) en in het najaar (met deadline in september) gelanceerd.

Wat is een Baekeland-mandaat?

Het is een mandaat voor een predoctorale wetenschapper om onderzoek te voeren in functie van een kennisbehoefte die bestaat binnen je bedrijf. Finaal moet het onderzoek kunnen resulteren in een doctoraat. De doctorandus staat niet alleen in het onderzoek; hij of zij wordt ondersteund door een kennisinstelling, in het bijzonder door een wetenschappelijke promotor. Daarnaast wordt ook verwacht dat je bedrijf minstens één medewerker heeft die als industriële mentor kan optreden voor de doctoraatsstudent. Samengevat spelen dus drie partijen een rol bij een Baekeland-mandaat: het bedrijf, de doctorandus en de wetenschappelijke promotor (verbonden aan een Vlaamse universiteit). 

Belangrijk is de economische finaliteit van het onderzoek. De innovatieve resultaten ervan moeten op langere termijn – na de doctoraatsperiode die een aantal jaren duurt – kunnen resulteren in nieuwe business voor je bedrijf of een groei van de bestaande business, en uiteindelijk leiden tot bijkomende tewerkstelling (of een behoud van tewerkstelling die in ongewijzigde omstandigheden zou verdwijnen) en / of investeringen in Vlaanderen.  

Hoeveel steun krijgt je bedrijf voor de uitvoering van een Baekeland-mandaat?

Een mandaat duurt in principe 4 jaar. VLAIO steunt het onderzoek gedurende die volledige periode. Het agentschap voorziet daartoe in de cofinanciering van de personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten voor de doctorandus. Op de totale begroting wordt als basis een steunpercentage van 50% toegepast. Het percentage wordt verhoogd afhankelijk van de grootte van het bedrijf (+20% voor een kleine en +10% voor een middelgrote onderneming) of als er een daadwerkelijke en gebalanceerde samenwerking is tussen meerdere onafhankelijke ondernemingen (+10%). De verhogingen zijn cumuleerbaar.

Het aandeel van niet-personeelskosten binnen de begroting wordt wel beperkt tot maximaal € 50.000 jaarlijks (bij voltijdse inzet van de kandidaat). Er kan bijkomend een tussenkomst in de reis- en verblijfskosten voor een langdurig verblijf van de kandidaat in het buitenland (minstens 3 maanden) aangevraagd worden.

Modaliteiten en voorwaarden voor een Baekeland-mandaat

De aanvraag voor een Baekeland-mandaat moet door het bedrijf als hoofdaanvrager ingediend worden. Alle betrokken partijen zullen echter een belangrijke rol spelen! Aanvragen worden immers zowel beoordeeld op de wetenschappelijke kwaliteit als op het potentieel voor de eerder vermelde economische finaliteit. De aanvragende onderneming, kandidaat-doctorandus en kennisinstelling moeten dus de handen in elkaar slaan om te komen tot een zo goed mogelijke onderbouwing van beide aspecten.

Op wetenschappelijk vlak dienen de doctoraatswaardigheid van het onderzoek en de expertise van de kandidaat in de verf gezet te worden. Voor het eerste aspect moeten de state-of-the-art in het domein, de onderzoeksdoelstellingen en het onderzoeksplan duidelijk uitgewerkt worden in de aanvraag. De expertise van de kandidaat wordt eveneens schriftelijk beschreven, maar bovendien mondeling toegelicht door de kandidaat zelf tijdens een jurygesprek met externe deskundigen. 

Het bedrijf staat in voor de strategische oriëntatie van het project (richting behalen van de economische finaliteit) en voor het creëren van de juiste omstandigheden opdat de kandidaat het onderzoek bij het bedrijf kan uitvoeren (inclusief het aanstellen van een medewerker als industriële mentor). Ook deze aspecten worden duidelijk beschreven in de aanvraag.

Andere concrete modaliteiten en voorwaarden voor een Baekeland-mandaat:

  • Een mandaat duurt in principe 4 jaar. Bij deeltijdse tewerkstelling van de kandidaat kan de projectduur verlengd worden. Tussentijds wordt door VLAIO een evaluatie ingelast om de geboekte vooruitgang te beoordelen.
  • Een aanvraag kan op elk ogenblik ingediend worden. Er zijn jaarlijks twee beslismomenten, waaraan uiterste indieningsdata gekoppeld worden. (Indicatief: eind maart en begin september.)
  • Het bedrijf – de hoofdaanvrager – bezit rechtspersoonlijkheid en een exploitatievestiging in het Vlaamse gewest. Het moet tenminste één medewerker hebben die de competentie bezit om als industriële mentor op te treden. Bovendien moet er een professionele omgeving aanwezig zijn die toelaat het doctoraatsproject tot het einde te ondersteunen. Een onderneming in moeilijkheden kan geen ontvankelijke aanvraag indienen.
  • Universiteiten, strategische onderzoekscentra, onderzoeksinstituten, hogescholen, etc. kunnen optreden als gastinstelling voor de doctorandus. De wetenschappelijke promotor moet verbonden zijn aan een Vlaamse universiteit.
  • Het steuninstrument staat open voor alle kandidaten, alle nationaliteiten en alle diploma’s die door de  onderwijsinstelling worden toegelaten tot een doctoraatsstudie. Kandidaten die reeds houder zijn van een doctoraatsdiploma komen evenwel niet in aanmerking.

Verloop van de aanvraag voor een Baekeland-mandaat

Een aanvraag wordt volledig online ingediend op het VLAIO-portaal. Ze omvat de inhoudelijke projectbeschrijving, de beschrijving van de expertise van de kandidaat, de (voorlopige) samenwerkingsovereenkomst, de projectbegroting en informatie van financiële aard voor de indienende bedrijven. Voor al deze informatie zijn templates of toelichtingsdocumenten beschikbaar.

Indien een aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, wordt de kandidaat uitgenodigd op een mondelinge verdediging van het project voor externe deskundigen. Vervolgens wordt een beslissing genomen, op basis van het gemotiveerde advies van de deskundigen. Typisch neemt de periode van uiterste indieningsdatum tot beslissing zo’n 3,5 maand in beslag. Gangbaar zijn er meestal twee oproepen per jaar (voorjaar en najaar).

Lees ook het artikel van Flanders’ FOOD, hoe bedrijven via Baekeland-mandaten win-win creëren en waarbij werknemers (masters) ‘on-the-job’ doctoreren en zo bijdragen tot een innovatieve duurzame oplossing voor hun dagelijks werk. https://www.flandersfood.com/nl/nieuws-new-flanders-food/2022/gezocht-trotse-werknemers-pas-afgestudeerden-met-zin-om

Wat kan Konnekto hierin betekenen voor je bedrijf?

Konnekto kan heel veel, maar we hebben niet de pretentie te beweren dat we in gelijk welk academisch domein zelfstandig een wetenschappelijke literatuurstudie kunnen opmaken, of onderzoeksdoelstellingen en een onderzoeksplan kunnen formuleren. Daarvoor zullen we minstens moeten samenwerken met de onderzoeksinstelling en / of de kandidaat-doctorandus. De meest voor de hand liggende aanpak op dat vlak is wellicht dat de kandidaat en de instelling deze informatie samenbrengen, waarbij Konnekto als deskundige dossierschrijver de samenhang en volledigheid bewaakt.

Waar zit onze grootste toegevoegde waarde?

Konnekto heeft erg veel ervaring met het opmaken van valorisatieplannen, en het koppelen van de economische en maatschappelijke valorisatie aan de geformuleerde onderzoeksdoelstellingen. Bovendien zit het management van een aanvraagproces, al dan niet met meerdere betrokken stakeholders, werkelijk in ons bloed. We ondersteunen het hele proces van a tot z: stroomlijnen van het consortium en de eerste ideeën, strategische oriëntatie van de aanvraag, planning van het opmaak- en aanvraagproces, zelf schrijven van cruciale onderdelen, reviewen van aangeleverde onderdelen, integratie tot een complete en kwaliteitsvolle aanvraag, indiening op het digitale platform, coaching voor het mondelinge college en verdere begeleiding tijdens evaluatie tot de beslissing. Ook tijdens de uitvoering van het project kan je rekenen op Konnekto voor ondersteuning bij de rapportering en de tussentijdse evaluatie.

Contacteer ons

Wil je graag de mogelijkheden van een Baekeland-mandaat voor je bedrijf aftoetsen? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier of onze contactgegevens.