Subsidie-oproep Circulair water

Subsidie-oproep Circulair water

Subsidie-oproep Circulair water

Kaderend in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de Blue Deal, besliste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om bedrijven te helpen om meer water te hergebruiken én aldus minder water te verbruiken. Met de oproep Circulair water wil de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), bedrijven die hiervoor samen een projectidee uitvoeren, tot wel 75% financiële steun verlenen.

Waarom inzetten op Circulair watergebruik? 

De klimaatverandering, die zorgt voor toenemende droogteperioden en hevige wateroverlast, wordt een steeds belangrijkere uitdaging voor overheden en bedrijven. Periodes van aanhoudende droogte volgen elkaar sneller op, en we ervaren dat Vlaanderen onvoldoende water beschikbaar heeft om deze op te vangen.

Samen verantwoordelijkheid opnemen is nu meer dan ooit nodig. De Vlaamse overheid maakt een budget van 10 miljoen euro vrij om bedrijven financieel te ondersteunen bij investeringen om minder water te verbruiken, én/of water te hergebruiken.

Hierdoor kan de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen verhogen, en zal Vlaanderen veerkrachtiger worden in perioden van waterschaarste en droogte.

Wie kan een Circulair water project indienen?

Deze oproep richt zich tot samenwerkingen – tussen minimum 2 partijen – die werken aan innovatieve oplossingen of ideeën om hun waterstromen te verduurzamen.

Als projectpartner dien je ofwel water ter beschikking te stellen, water af te nemen, een alternatieve grondstof uit effluent te produceren, en/of te zorgen voor een aanvulling van de primaire waterbronnen zoals grondwater.

De samenwerkende partijen kunnen ook beroep doen op kennisinstellingen zoals universiteiten of studiebureaus.

Welk project komt in aanmerking?

De subsidie-oproep Circulair water van de VMM richt zich tot bedrijven/partijen met projectideeën die de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen verhogen, zeker in gebieden met een verhoogde droogteproblematiek, of die het circulair watergebruik in Vlaanderen opschalen. Het kan hierbij zowel gaan om gezuiverd afvalwater, hemelwater, bemalingswater, proceswater en/of een combinatie hiervan.

De VMM zal vooral kiezen voor samenwerkingen die ofwel:

  • Alternatieve waterstromen uitwisselen met aandacht voor waterbesparing en milieuwinsten voor de omgeving
  • Effluentwater (bedrijfsafvalwater, RWZI-effluent) hergebruiken met aandacht voor de valorisatie of behandeling van concentraatstromen
  • Innovatieve technieken ontwikkelen om primaire waterbronnen te beschermen en aan te vullen

Inspirerende voorbeelden voor een circulaire waterketen

Onderstaande voorbeelden kunnen inspiratie bieden om een project uit te werken binnen de oproep Circulair water:

  • Overtollig en gezuiverd bedrijfsafvalwater gratis ter beschikking stellen van enkele naburige bedrijven die dit kunnen gebruiken tijdens het productieproces (in plaats van grondwater).
  • Overtollig regenwater van een bedrijf recupereren, door een naburig logistiek bedrijf die er zijn vrachtwagens mee kan schoonmaken, en een wasserette die dit kan gebruiken als waswater.
  • Gemeenschappelijke regenwateropvang van 2 bedrijven, dat zowel gebruikt kan worden voor intern gebruik als voor de watervoorziening van een nieuwbouw appartementencomplex.
  • Bedrijven die samenwerken om hun gezuiverd afvalwater te gebruiken als proces- of drinkwater

Hoeveel bedraagt de financiële steun van de VMM?

De aanvraag tot subsidiëring bedraagt minimaal € 50.000 subsidie en dit voor maximaal 75% van de projectbegroting (exclusief btw). De subsidie kan maximaal € 2.000.000 bedragen.

Hoe verloopt de indiening voor de aanvraag?

De deadline voor de online indiening ligt op woensdag 6 september 2023 (12u).
Twijfel je nog over je projectidee? Dan kan je dit aftoetsen via een vooraanmelding waarbij je je project kort omschrijft. Hiervoor is de tijd beperkt tot vrijdag 16 juni 2023 (12u).

Kan Konnekto je helpen bij je aanvraag?

Jazeker! We bouwden reeds heel wat expertise op aangaande innovatie, duurzaamheid en circulariteit, en zijn daardoor de geknipte partner om het potentieel van uw projectidee af te toetsen en – indien beslist wordt om over te gaan tot indiening van  een project – uw aanvraag te begeleiden.

Neem gerust contact op om de haalbaarheid van jouw projectidee af te toetsen.