Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Konnekto cvba aan hun klanten levert. Telkens een klant een beroep doet op de diensten van Konnekto cvba, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden uitgaande van de klant zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door Konnekto cvba.

Behoudens publicatie of mededeling uitgaande van Konnekto cvba, onder welke vorm dan ook, zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing aan de toekomstige relaties tussen partijen.

Elke mogelijke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden dient voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk te worden aanvaard door Konnekto cvba.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

Alle aanbiedingen en offertes van Konnekto cvba zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terug bezorgt aan Konnekto cvba. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. Konnekto cvba behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.

Konnekto cvba behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen voorafgaandelijk aan de levering van de diensten. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.

Alle wijzigingen in de scope tijdens en/of na de levering van de diensten worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Artikel 3. Annulering van bestelling

De annulering van een bestelling door de klant is enkel mogelijk binnen een termijn van 7 dagen na het plaatsen van de betreffende bestelling of de goedkeuring van de offerte in kwestie, en zolang Konnekto cvba haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat. In geval van annulering is de klant een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

Artikel 4. Levering

Konnekto cvba verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt Konnekto cvba zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Konnekto cvba geenszins. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst door Konnekto cvba moeilijker of kostelijker maakt, is Konnekto cvba gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om haar verplichtingen in verhouding daarmee aan te passen.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Uitvoering

Konnekto cvba heeft de mogelijkheid om opdrachten toe te wijzen aan eenieder van de medewerkers die voor rekening van Konnekto cvba werken en is ook vrij om de ene medewerker te vervangen door een andere, zonder dat de klant zich tegen zulke beslissing kan verzetten.

Konnekto cvba behoudt tevens het recht om opdrachten uit te besteden aan een onderaannemer die geen deel uitmaakt van Konnekto cvba voor de uitvoering van haar opdrachten.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Konnekto cvba betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Iedere reclamatie met betrekking tot een factuur moet aan Konnekto cvba gericht worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk wordt geacht aanvaard te zijn. Een reclamatie kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Konnekto cvba. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning door Konnekto cvba, is de klant aan Konnekto cvba nalatigheidisntresten verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de factuurdatum tot aan de volledige betaling.
Bovendien behoudt Konnekto cvba zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Konnekto cvba gemaakte creaties niet gebruiken.

Konnekto cvba is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Konnekto cvba zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen.

Verder is Konnekto cvba gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Tenzij andersluidende overeenkomst tussen Konnekto cvba en de klant, factureert Konnekto cvba haar prestaties en haar kosten aan haar gebruikelijke tarieven die van tijd tot tijd aan de evolutie van de marktprijzen worden aangepast, zonder dat Konnekto cvba van deze wijzigingen voorafgaandelijk melding moet maken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Konnekto cvba verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Konnekto cvba zijn middelenverbintenissen. Konnekto cvba is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

Konnekto cvba is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de klant, aan derden of aan overmacht.

Konnekto cvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Konnekto cvba zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Konnekto cvba of een aangestelde.

Konnekto cvba is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

De klant vrijwaart Konnekto cvba alsmede alle medewerkers die deel uitmaken van Konnekto cvba of de onderaannemers die voor rekening van Konnekto cvba werken, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van de levering van prestaties door Konnekto cvba voor rekening van de klant.

De aansprakelijkheid van Konnekto cvba met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Konnekto cvba. De totale aansprakelijkheid van Konnekto cvba, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Konnekto cvba werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Konnekto cvba geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van Konnekto cvba te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Konnekto cvba onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van Konnekto cvba waarvan hij kennis neemt.

Alle documenten, presentaties, informatie, adviezen, enz. uitgaande van Konnekto cvba zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Konnekto cvba. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke klanten en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere organisaties, zonder een nieuwe analyse door Konnekto cvba. Iedere mogelijke inbreuk op deze bepalingen door de klant geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 500 EUR per dag vanaf de eerste inbreuk tot de definitieve stopzetting van het onrechtmatig gebruik, behoudens het recht van Konnekto cvba om een hogere schadevergoeding te eisen in verhouding met de werkelijk geleden schade.

Artikel 9. Confidentialiteit

Alle documenten, presentaties, informatie, adviezen, toegangscodes, enz. die Konnekto cvba overmaakt aan haar klanten is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de klant de confidentialiteit ervan respecteert. De klant mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Konnekto cvba.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Konnekto cvba het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Konnekto cvba verleende diensten betalen, alsook de kosten die Konnekto cvba moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Konnekto cvba nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Konnekto cvba. Bovendien behoudt Konnekto cvba het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Artikel 11. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12. Niet-exclusiviteit

Het staat Konnekto cvba vrij om aan concurrenten van de klant diensten te leveren. Konnekto cvba zal er op toezien dat – in de mate van het mogelijke – andere personen voor beide klanten werken.

Artikel 13. Niet-afwerving

De klant zal zich ervan onthouden om werknemers, bestuurders, zaakvoerders, partners of vaste zelfstandige dienstverleners van Konnekto cvba op datum van beëindiging van de overeenkomst of die tot 12 maanden voordien tewerkgesteld waren, aan te werven of te werk te stellen. Deze bepaling blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht gedurende 12 maanden. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 EUR.

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens

Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Konnekto cvba, heeft Konnekto cvba de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Konnekto cvba persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 15. Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat het door Konnekto cvba voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in de referentieportfolio van Konnekto cvba.

Artikel 16. Overmacht

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Konnekto cvba geen controle heeft, bevrijden Konnekto cvba, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 17. Nietigheid

Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. Tevens zullen Konnekto cvba en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

De overeenkomst tussen Konnekto cvba en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zijn de rechtbanken van Gent (België) exclusief bevoegd, met dien verstande dat Konnekto cvba tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de klant.