Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Konnekto CV met ondernemingsnummer 0721.575.575 (hierna ‘Konnekto’) aan haar klanten levert. Telkens een klant een beroep doet op de diensten van Konnekto, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen.

Elke mogelijke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden dient voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk te worden aanvaard door Konnekto.

Artikel 2. Levering

Konnekto verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt Konnekto zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. De datum van de uitvoering van de overeengekomen diensten wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Konnekto geenszins. Vertraging in de uitvoering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst door Konnekto moeilijker of kostelijker maakt, is Konnekto gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om haar verplichtingen in verhouding daarmee aan te passen.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 3. Uitvoering

Konnekto heeft de mogelijkheid om orders of opdrachten toe te wijzen aan zelfstandige medewerkers die voor rekening van Konnekto werken en is ook vrij om de ene medewerker te vervangen door een andere.

Konnekto behoudt tevens het recht voor om opdrachten uit te besteden aan een onderaannemer die geen deel uitmaakt van Konnekto voor de uitvoering van haar opdrachten.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Konnekto betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Iedere protest met betrekking tot een factuur moet aan Konnekto gericht worden per aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk wordt geacht aanvaard te zijn. Een protest kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Konnekto. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is de klant van rechtswege, zonder ingebrekestelling, nalatigheidsintresten verschuldigd conform artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de vervaldatum tot aan de volledige betaling, en kapitaliseren conform artikel 1154 oud Burgerlijk Wetboek. Bovendien behoudt Konnekto zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen volledig heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Konnekto opgemaakte documenten, informatie en creaties op generlei wijze aanwenden.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van Konnekto te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Konnekto onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van Konnekto waarvan hij kennis neemt.

Alle documenten, presentaties, informatie, adviezen, enz. uitgaande van Konnekto zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Konnekto. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke klanten en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere organisaties, zonder een nieuwe analyse door Konnekto. Iedere mogelijke inbreuk op deze bepalingen door de klant geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 EUR per inbreuk, onverminderd het recht van Konnekto op een hogere vergoeding indien diens werkelijke schade hoger ligt.

Artikel 6. Confidentialiteit

Alle documenten, presentaties, informatie, adviezen, enz. die Konnekto overmaakt aan haar klanten is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de klant de confidentialiteit ervan respecteert. De klant mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Konnekto.

Artikel 7. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze verplichting geldt niet voor zover nodig om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst uit te oefenen respectievelijk na te komen voor een rechtbank of een ander geschillenbeslechtingscollege.

De verplichting tot vertrouwelijkheid zal niet gelden indien een partij op wettelijke of gerechtelijke gronden of van overheidswege wordt verplicht de vertrouwelijke informatie kenbaar te maken. In dat geval zal deze partij de andere partij hiervan op voorhand op de hoogte brengen.

Artikel 8. Niet-exclusiviteit

Het staat Konnekto vrij om aan concurrenten van de klant diensten te leveren. Konnekto zal er op toezien dat – in de mate van het mogelijke – andere personen voor beide klanten werken.

Artikel 9. Verbod afwerving personeel

De klant verbindt er zich toe tijdens de duurtijd van de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, geen personeelsleden of zelfstandige medewerkers van Konnekto in dienst te nemen, aan te trekken in de meest ruime zin van het woord, te ontmoedigen bij/door Konnekto tewerkgesteld te blijven of ze door haar bemiddeling in dienst te laten nemen door derden.

De klant maakt zich sterk deze verbintenis eveneens op te leggen aan haar bestuurders en aangestelden

In geval van niet-naleving van de verplichtingen vermeld in dit artikel, is de klant gehouden tot betaling aan Konnekto van een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 euro per inbreuk, onverminderd het recht van Konnekto op een hogere vergoeding indien diens werkelijke schade hoger ligt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Konnekto, in geval van een door haar begane (zware) fout en/of (zware) nalatigheid (op welke grondslag dan ook), en/of een door haar aangestelde/uitvoeringsagent begane opzettelijke fout, een zware fout en/of een zware nalatigheid (op welke grondslag dan ook) in de uitvoering van de overeenkomst of anderszins, kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de contractueel bepaalde Vaste Vergoeding.

Ingeval schade gedekt wordt door een verzekeringspolis van de klant doet deze laatste afstand van zijn regresrecht op Konnekto.

De klant erkent uitdrukkelijk dat de risico’s die overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst te zijnen laste zijn, volledig voor zijn rekening komen en als dusdanig reeds afdoende zijn verrekend in de met Konnekto overeengekomen vergoeding.

Konnekto is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

De klant vrijwaart Konnekto alsmede al haar (al dan niet zelfstandige) medewerkers die voor haar rekening  werken, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van een fout of nalatigheid van de klant.

De in solidum aansprakelijkheid van Konnekto met eventuele andere derden wordt uitgesloten. De klant zal derhalve enkel het deel waarvoor Konnekto aansprakelijk is kunnen eisen.

Artikel 11. Overmacht

Geen van de partijen is gehouden tot uitvoering van de overeenkomst wanneer dit onmogelijk geworden is door overmacht. De partij die zich beroept op een geval van overmacht kan niet (contractueel of buitencontractueel) aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die daaruit voortvloeit.

Als een geval van overmacht geldt: elke gebeurtenis of omstandigheid als gevolg waarvan een partij (de “Getroffen Partij”) niet aan haar verplichtingen onder de overeenkomst kan voldoen, voor zover deze gebeurtenis of omstandigheid noch voorzienbaar noch vermijdbaar was op het moment van het sluiten van de overeenkomst en niet werd veroorzaakt door de partij die zich erop beroept.

Zo worden onder meer (niet-limitatief) de volgende gebeurtenissen of omstandigheden beschouwd als een geval van overmacht: terroristische aanslagen; oorlog, burgeroorlog, gewapend conflict, vijandige daden, revolutie of opstand in België of waarin België betrokken is; nucleaire explosies, ioniserende straling of radioactieve, chemische of biologische verontreiniging; een neerstortend vliegtuig of een drukgolf als gevolg van een supersonisch vliegtuig; brand; natuurrampen (voor zover deze door de bevoegde instanties worden erkend), waaronder een tsunami, orkaan, typhoon, aardbeving, vloedgolf, vulkanische activiteit, aardverschuiving of overstroming of epidemie.

De Getroffen Partij zal de andere partij zo snel mogelijk, maar in elk geval niet later dan twee kalenderdagen vanaf de datum waarop zij kennis krijgt of redelijkerwijze behoort te krijgen van het geval van overmacht, uitdrukkelijk en schriftelijk via aangetekend schrijven of e-mail met ontvangstbevestiging op de hoogte stellen van:  (i) de gebeurtenissen of omstandigheden die het geval van overmacht vormen; (ii)de datum waarop het geval van overmacht zich voordeed; (iii) de verplichtingen onder de overeenkomst die de Getroffen Partij vanwege het geval van overmacht niet  kan uitvoeren en de verwachte duur van de niet-nakoming; (iv) indien het geval van overmacht een vertraging van de diensten veroorzaakt, de verwachte duur van de vertraging en, indien toepasselijk, de bijkomende kosten en maatregelen die nodig zouden zijn om de vertraging geheel of gedeeltelijk in te lopen.

Tot op het moment waarop de Getroffen Partij kennis geeft van een geval van overmacht kan zij hierop geen beroep doen. Bij afwezigheid van een kennisgeving na een periode van 2 kalenderdagen te rekenen vanaf het moment waarop de Getroffen Partij kennis krijgt of redelijkerwijze behoorde te krijgen van het geval van overmacht, kan de Getroffen Partij hier geen beroep meer op doen.

Wanneer het geval van overmacht de uitvoering van de verbintenissen van de Getroffen Partij niet langer verhindert, zal zij de andere partij hiervan zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 5 kalenderdagen, kennis geven.

Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens

Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Konnekto, heeft Konnekto de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Konnekto persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 13. Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat het door Konnekto voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in de referentieportfolio van Konnekto.

Artikel 14. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen tussen partijen moeten schriftelijk en in het Nederlands gebeuren.

Beide partijen erkennen uitdrukkelijk de Nederlandse taal voldoende te beheersen.

Deze kennisgevingen worden geacht geldig te zijn indien ze via aangetekende post, via een internationaal erkende koerierdienst of via e-mail met ontvangstbevestiging verstuurd werden naar het officieel adres van de andere partij.

Artikel 15. Nietigheid

Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. Tevens zullen Konnekto en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 16 . Toepasselijk recht

Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen Konnekto en de klant worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

Artikel 17. Bevoegde rechtbank

Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de overeenkomst tussen Konnekto en de klant worden exclusief beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent.