GREEN investeringssteun – subsidie voor de energietransitie

GREEN investeringssteun – subsidie voor de energietransitie

GREEN investeringssteun – subsidie voor de energietransitie

Het nieuwe instrument “GREEN investeringssteun” – Groener en Efficiënter ENergiegebruik in de Industrie – heeft als doelstelling de energie van Vlaamse KMO’s en grote ondernemingen groener en efficiënter te helpen maken. De Vlaamse Regering wil immers minstens 10% van de energie in de industrie vergroenen tegen 2030. Deze projectoproep van VLAIO loopt tot eind 2024 of tot uitputting van het budget, dus wacht niet langer om je groene investeringen uit te stellen.

Wat houdt de GREEN investeringssteun in?

De steun richt zich naar ondernemingen (uitgezonderd o.a. landbouwondernemingen en ondernemingen in moeilijkheden) die groene investeringen in het kader van volgende thema’s voor ogen hebben:

Thema vergroening

Dit thema steunt de vervanging van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, diesel, stookolie, …) door groene energie of elektriciteit:

 • warmte, afkomstig van
  • specifieke hernieuwbare energiebronnen (groene warmte)
  • groene waterstof: geproduceerd uit groene stroom
  • blauwe waterstof: geproduceerd uit fossiele brandstoffen met
   • carbon capture (opvang van koolstofemissies)
   • carbon storage (permanente opslag)
   • carbon utilization (gebruik van de opgevangen koolstofemissies)
  • restwarmte

of

 • elektrificatie

Vaste en vloeibare biomassa die niet voldoet aan de duurzaamheidscriteria van RED II, omgevingslucht (voorbeeld: warmtepomp op lucht), stortgas, PV-panelen, windturbines, of andere manieren om elektriciteit te produceren komen niet in aanmerking.

Thema energie-efficiëntie

Als je bedrijf minder energie wil verbruiken door aanpassingen te doen aan het productieproces (kernactiviteiten), kan je ook steun krijgen. 

Maar investeringen in bv. thermische isolatie, efficiëntere verlichting, gebouw en gebouwbeheerssystemen, verduurzaming van het wagenpark, aansturen van zonnepanelen, … komen niet in aanmerking. Evenmin investeringen in nieuwe fossiele technologieën, tenzij het over opwaardering van restwarmte gaat. 

Voor dit thema is het belangrijk dat de technologie waarin geïnvesteerd wordt, de standaardtechnologie overschrijdt. De investering moet ook duidelijk verder gaan dan wat wettelijk verplicht is.

Aanvulling op bestaande groene steun

De GREEN investeringssteun is een aanvulling op reeds bestaande steuninstrumenten:

 • de ecologiepremie+ die enkel investeringen steunt in technologieën uit een limitatieve lijst. Als je bedrijf investeert in een technologie die niet op deze lijst staat, dan kan je mogelijk steun krijgen via de nieuwe GREEN investeringssteun.  
 • de strategische ecologiesteun (STRES) met een investeringsdrempel van 3 miljoen €. Die drempel is gevoelig lager bij de nieuwe GREEN investeringssteun (50.000 €).  

Daarnaast bestaat er ook nog de steunmaatregel van de Federale Overheid om innovatieve projecten te initiëren in de energietransitie: Het Energietransitiefonds.

Wil je strategische advies krijgen over je energietransitie, dan kan dit mogelijk via de kmo-groeisubsidie.

Hoeveel steun kan je als onderneming krijgen?

De ecoklasse en de grootte van de onderneming – KMO of grote onderneming (GO) – bepalen het steunpercentage. Tot welke ecoklasse het project behoort, maakt onderdeel uit van de beoordeling.

Je kan in één project meerdere investeringen opnemen, en ook meerdere projecten indienen. De totale steun wordt evenwel beperkt tot 1 miljoen € per onderneming voor de hele projectduur.

GREEN investeringssteun mag niet gecumuleerd worden met andere overheidssteun.

De toegekende steun wordt uitbetaald in twee schijven van 50%. De eerste schijf wordt uitbetaald nadat de projectkosten voor 50% werden aangetoond. De tweede schrijf wordt uitbetaald na beëindiging van het project.

En voor welke kosten kan de GREEN investeringssteun aangewend worden?

De totale projectkosten moeten minstens 50.000 € bedragen.

Enkel de ecologische meerkost, gedefinieerd als het verschil tussen de totale ecologische investering en een standaardinvestering, wordt gesteund. De besparingen en/of opbrengsten gedurende de eerste vijf jaar van de gebruiksduur worden in mindering gebracht van deze meerkost.                  

De aanvaarde kosten omvatten de volgende componenten:

 • engineeringskosten: berekeningen en dimensioneringen;
 • investeringskosten: de effectieve kost van het nieuwe toestel;
 • installatiekosten: de kosten om de installatie te plaatsen.

Enkel gefactureerde (externe) kosten worden aanvaard. 

Interne kosten (lonen), operationele kosten, voorstudiekosten en kosten voor infrastructuurwerken (gebouwen, funderingen of andere civiele technieken) worden niet aanvaard.

Evaluatieproces GREEN Investeringssteun

VLAIO raadt een voorbespreking aan en beoordeelt een ontvankelijke aanvraag aan de hand van vijf beoordelingscriteria

 • duidelijke beschrijving van de technologie en de technische haalbaarheid ervan;
 • situering van de technologie t.o.v. een standaardtechnologie in de sector en indien relevant de Best Beschikbare Technologie (BBT) voor de sector;
 • economische haalbaarheid en meerwaarde van de steun;
 • kosteneffectiviteit van de milieubaten van de investeringen;
 • ambitieniveau van de milieudoelstellingen en kwantificering van de milieu-impact.

VLAIO formuleert een voorstel van beslissing aan de Vlaamse minister bevoegd voor economie, en streeft ernaar om de aanvrager binnen de 4 maanden na indieningsdatum een beslissing te bezorgen.

Je project mag pas starten vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de subsidieaanvraag werd ingediend, moet starten binnen de twaalf maanden na goedkeuring van de subsidie, en moet uitgevoerd zijn ten laatste drie jaar na de beslissingsdatum.

Wat kan Konnekto betekenen voor jouw organisatie?

Konnekto kan in de eerste plaats de partner zijn om je projectidee af te toetsen. Vervolgens schrijven we je projectaanmelding en -aanvraag uit van a tot z, maken we een sluitende begroting op en begeleiden we je bij online indiening en de daaropvolgende evaluatie van de aanvraag.

Ook na goedkeuring van het project blijven we paraat om je bedrijf te begeleiden in het rapporteren en tijdig aanvragen van de subsidieschijven.

Contacteer ons

Wil je graag een projectidee voor je groene investeringsplannen aftoetsen? Neem dan vrijblijvend contact op met het team van Konnekto.