Ligt de subsidiewereld in het zomerreces stil?

Ligt de subsidiewereld in het zomerreces stil?

Ligt de subsidiewereld in het zomerreces stil?

De zomervakantie! Een goed moment om die lang verdiende rustpauze in te lassen.

Voor de subsidiewereld is er echter geen rust. Zomerreces of niet, hier staat de motor nagenoeg nooit stil. De subsidie-oproepen gericht op innovatie, duurzaamheid, milieu, internationaliseren en circulair lopen gewoon door. En dit op regionaal, federaal, nationaal en Europees niveau. De bevoegde instanties en overheden zitten zeker niet stil.

Subsidiekalender – overzicht relevante subsidie-oproepen

Hieronder kan je onze subsidiekalender terugvinden met de subsidie-oproepen waarvan de deadlines nog in de zomer vallen. Misschien is dit wel het ideaal moment om tijd te besteden aan een subsidieaanvraag? Zo kan je in het najaar de focus leggen op jouw kernactiviteiten en ontvang je en extra financiële steun voor je ambitieuze groeiplannen.

O&O Haalbaarheidsstudie – doorlopend in te dienen

Als ondernemer met innovatieve ideeën komt het regelmatig genoeg voor dat je een stevige duw in de rug kan gebruiken om na te gaan of er werkelijk muziek zit in de innovatie die je voor ogen hebt, zonder dat je al een omvangrijk innovatietraject wil of kan opstarten. Die duw in de rug, maximaal 50.000 steun, is exact wat een O&O-haalbaarheidsstudie kan betekenen voor je bedrijf. 

Ontwikkelingsproject – doorlopend in te dienen

Heb je een innovatief idee voor jouw onderneming? Maar moet je eerst nog uitzoeken hoe dat idee nu precies te ontwikkelen? Via een ontwikkelingsproject moedigt de overheid bedrijven aan die willen innoveren. Met deze subsidie kan jouw innovatief idee op korte termijn succesvol en met minder risico worden opgestart. Als tegenprestatie vraagt VLAIO een heldere innovatie gedreven businesscase met een positieve impact op jouw bedrijf en de maatschappij.

Strategische Transformatiesteun – doorlopend in te dienen

VLAIO steunt significante investerings- en opleidingsprojecten die in belangrijke mate bijdragen aan de versterking van het economische weefsel in Vlaanderen. Dit instrument is weggelegd voor ondernemingen die een transformatie met een sterk innovatief karakter doorvoeren om hun internationale concurrentiepositie te versterken, waarbij de extra tewerkstelling die het project met zich meebrengt een belangrijk criterium is.

FIT-subsidies – via gerichte calls en doorlopend

Wil je met jouw bedrijf de stap naar het buitenland zetten? Flanders Investment & Trade moedigt via subsidies bedrijven aan om internationaal te ondernemen. 

Heb je als Vlaamse onderneming internationale plannen? Of plannen om andere afzetregio’s aan te boren in het buitenland? Dan kan jij misschien ook genieten van één of zelfs meerdere FIT-subsidies. We bekijken graag voor jou de subsidiekansen.

Ecologische subsidies – doorlopend in te dienen

Plan je ecologische investeringen? Er zijn tal van subsidie-oproepen voor dergelijke investeringen. Zo is er de Ecologiepremie+, maar mogelijk kan je ook beroep doen op de Strategische Ecologiesteun of de GREEN Investeringssteun; deze 2 laatste subsidie-oproepen zijn wel specifiek gericht naar productiebedrijven.

Bijzondere Crisissteun Internationalisering (Brexit) – deadline 13/7 (wordt mogelijk herhaald)

FIT heeft een nieuwe oproep gelanceerd voor Vlaamse exporteurs die hinder ondervinden van de BREXIT 🇬🇧🇪🇺🇧🇪. De steunmaatregel – die 90% van de aanvaarde kosten dekt – helpt Vlaamse ondernemingen die verder willen inzetten op de Britse markt en/of nieuwe markten wensen te prospecteren als alternatief of aanvulling voor de Britse markt.

FOD 5G-pilootprojecten – deadline 6 augustus

In het kader van het relanceplan lanceerde de FOD Economie een tweede oproep voor indiening van 5G-pilootprojecten. Het initiatief is onderdeel van een breder programma “Telecom to the next level – towards sustainable and innovative solutions” en geeft bedrijven de kans om te experimenteren en te innoveren met 5G. Voor 2023 werd het totale beschikbare budget bepaald op bijna € 5.000.000. De toegekende subsidie  bedraagt tussen 250.000 en 1.000.000 per project.

KMO-Groeisubsidie – deadline 31/8 en 25/9

Sta je met jouw bedrijf op het punt om te groeien én heb je specifieke kennis nodig om dit voor elkaar te krijgen? Met de kmo-groeisubsidie ondersteunt het VLAIO  ondernemers met ambitieuze groeiplannen. Het groeiplan dient wel te kaderen binnen minstens één van volgende thema’s:

  • Digitalisering
  • Internationalisering
  • Innoveren
  • Circulair en duurzaam ondernemen

Je kan tot € 25.000 krijgen voor het inschakelen van externe expertise én nogmaals € 25.000 voor de aanwerving van een strategische medewerker

Baekeland mandaat – deadline 5/9, 12u

Met Baekeland-mandaten steunt VLAIO onderzoek dat een economische finaliteit heeft en – in geval van succes – een meerwaarde biedt voor het betrokken bedrijf. Dit onderzoek is tegelijk gericht op een doctoraat. Het projectvoorstel moet dus een wetenschappelijke uitdaging bieden die de onderzoeker toelaat zich intellectueel te bekwamen en door te groeien tot een volwaardige onderzoeker. De aanvraag is een samenwerking tussen een bedrijf, die de hoofdaanvrager is, en minstens één universitaire promotor.

Circulair water – deadline 6/9, 12u

Kaderend in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de Blue Deal, besliste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om bedrijven te helpen om meer water te hergebruiken én aldus minder water te verbruiken. Met de oproep Circulair water wil de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), bedrijven die hiervoor samen een projectidee uitvoeren, tot wel 75% financiële steun verlenen.

Innovatieproject Oost-Vlaanderen – deadline 15/9

Ook verschillende provincies hebben subsidie-oproepen voor innovatieve projectideeën. Deze subsidie-oproep ondersteunt innovatieprojecten die werk maken van de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of productieprocessen die dicht bij een implementatie in de markt staan.

Het project moet ook passen binnen de provinciale speerpuntclusters en betreft experimentele ontwikkeling op TRL-niveau 6 t.e.m. 8. Het project omvat een samenwerking tussen ten minste twee kleine of middelgrote ondernemingen (kmo) of een kleine of middelgrote onderneming en een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding en heeft een provinciaal of bovenlokaal bereik en/of belang. Een project kan tot € 100.000 steun verkrijgen.

Circulaire Zorg – deadline 29/9, 12u

Vlaanderen Circulair (OVAM) lanceert een subsidie-oproep om projecten te ondersteunen die de zorgsector meer circulair maken. Medisch afval in ziekenhuizen, woonzorgcentra, medische centra, … wordt vaak maar eenmalig gebruikt en zorgt voor een gigantische afvalberg. Circulaire businessmodellen introduceren in de zorgsector is meer dan ooit nodig om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Uiteraard is dit niet evident want hygiëne en steriliteit, met zo min mogelijk druk op het zorgpersoneel, is prioritair.

Crossroads Vlaanderen-Nederland – deadline 13/10

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een subsidie-oproep binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen en stimuleert grensoverschrijdende, innovatieve samenwerking tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Elk samenwerkingsproject omvat minstens één Vlaamse kmo en één Zuid-Nederlandse mkb. De maximaal toegekende subsidie bedraagt € 250.000, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat.  

Ecodesign matrassen – deadline 15/10

Valumat subsidieert projecten om de milieu-impact van afgedankte matrassen te verminderen. Valumat zoekt naar projecten die streven naar het sluiten van de kringlopen bij de productie en verkoop van matrassen, maar zonder een vermindering van het slaapcomfort en de productdifferentiatie. Projecten kunnen steun krijgen tot max. € 100.000 met 50% financiering van de gemaakte kosten.

Welk project voor mijn idee?

Heb je ambitieuze groeiplannen en innovatieve ideeën? En wens je daarbij beroep te doen op een ervaren subsidiepartner die de subsidiekansen kan inschatten en ondersteuning verleend van A tot Z (van idee tot ontvangst van de subsidieschijven)?

Het team van Konnekto is paraat – ook in het zomerreces – om jouw bedrijf te ondersteunen bij het realiseren van één of meerdere ambitieuze subsidieprojecten.

Contacteer Konnekto voor de subsidie-oproepen

Wil je graag de mogelijkheden van één of meerdere projecten aftoetsen binnen de openstaande subsidie-oproepen? Neem volledig vrijblijvend contact met Konnekto om de subsidiekansen voor jouw bedrijf te matchen.

Opgelet: deze subsidiekalender is zeker niet exhaustief. Er zijn mogelijk nog andere subsidiekansen voor jouw ideeën.