Subsidie-oproep Circulaire Zorg

Subsidie-oproep Circulaire Zorg

Subsidie-oproep Circulaire Zorg

Ideeën om het afval dat geproduceerd wordt bij de medische sector te reduceren? Dergelijk medisch afval bevindt zich niet alleen in ziekenhuizen maar ook in andere zorginstellingen zoals woonzorgcentra, voorzieningen voor mindervaliden en (multidisciplinaire) eerstelijnspraktijken. 

Vlaanderen Circulair/OVAM voorzien een totaalbudget van € 2.000.000 om innovatieve projecten gericht op de Circulaire Zorg te ondersteunen. 

Wat is een innovatief project in de Circulaire Zorg?

Deze subsidie-oproep richt zich op experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten met als resultaat het verminderen van materiaalgebruik in de (medische) zorg. Om zo verspilling en afvalophoping in de medische sector drastisch te verminderen.

Voor wie?

Dit project is specifiek gericht op (partnerschappen van) lokale overheden, (sociale) ondernemingen, onderzoeksinstellingen en organisaties. Een divers samengesteld partnerschap wordt sterk aanbevolen. Samenwerking tussen de relevante partners in de waardeketen, met duidelijke afspraken in taken en rollen, draagt bij tot het welslagen van een circulair project.

Diverse factoren kunnen de randvoorwaarden in het proces ondersteunen: 

 • met expertise en onderzoek;
 • in vergunningen en beleid;
 • in sensibilisering en kennisdeling;
 • of via financiering, garanties en verzekeringen. 

Dit project vereist een partnerschap dat samenwerkt, kennis opbouwt en intensief deelt rond circulaire businessmodellen in de zorg. 

Welke projecten wil Vlaanderen Circulair (OVAM) financieren?

Naarmate het gebruik van medische hulpmiddelen toeneemt, zowel in de zorg als bij ingrepen, is er ook een evenredige toename van afval. Dit benadrukt de dringende noodzaak om stappen te zetten richting een circulaire aanpak binnen de medische sector. Projecten die gericht zijn op een systemische benadering om het gebruik van herbruikbare materialen in de (medische) zorg te bevorderen, komen in aanmerking voor subsidie.

De focus ligt op het verminderen van materiaalgebruik in de zorgsector. Dit kan omvatten:

 • het promoten van innovatieve businessmodellen die gericht zijn op het hergebruik van materialen;
 • het implementeren van duurzame productieprocessen;
 • het bevorderen van herstelbare medische apparatuur;
 • circulaire businessmodellen zoals as-a-service, herbruikbaar verzorgingsmateriaal, wasbaar linnen, andere verpakking, (her-)sterilisatie, circulair aankopen, … zijn mogelijke alternatieven.

Om een effectieve implementatie te garanderen, is het essentieel om deze circulaire benaderingen grondig te testen, specifiek afgestemd op de zorgsector.

Het is duidelijk dat de zorgsector dit niet alleen kan bereiken: het vereist de betrokkenheid van verschillende belanghebbenden waaronder logistieke partners, verwerkingsbedrijven, onderzoeksinstellingen en producenten. Hierbij mag de druk op de zorgsector niet uit het oog verloren worden bij de uitwerking van een project. Een project moet haalbaar zijn en mag geen extra werkdruk bij de medische staf veroorzaken.

De vereiste kenmerken voor de subsidie-oproep Circulaire Zorg

Inhoudelijk

 • De ingediende projecten voldoen aan de gestelde focus;
 • De oproep is gericht op samenwerkingsprojecten / partnerschappen die een concrete bijdrage willen leveren aan meer circulaire businessmodellen voor de zorg;
 • De oproep richt zich tot experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten.

Criteria 

 • Innovatie in de circulaire zorg 
  • Welke (systemische) knelpunten worden aangepakt, zodat wegwerp voorkomen wordt? 
  • Innovaties kunnen betrekking hebben op samenwerking, logistiek, communicatie, ondernemen, beleid en ontwerp.
  • Voldoet de innovatie aan de vereisten van veiligheid, hygiëne en steriliteit? 
 • Economische-, sociale- en maatschappelijke relevantie, impact en opschaalbaarheid
  • Is dit project opschaalbaar en bruikbaar voor andere factoren in het veld? 
  • Heeft het project ook een sociale meerwaarde, zodat elke Vlaamse burger toegang heeft tot betaalbare zorg?
  • Wat is de duurzaamheid (economisch, ecologisch, sociaal) van de innovatie op korte en lange termijn? 
  • Wat is de impact van de innovatie op het vermijden van het gebruik van wegwerpmaterialen? (restafval, hoeveelheden, milieu-impact, euro’s)  
  • Welke indicatoren worden gebruikt voor de opvolging van het project en de impact ervan? 
 • Relevant partnersamenwerking in en over de keten heen en gebaseerd op samenwerking  
  • Gaat het partnerschap voorbij de bedrijfspoort en de eigen comfortzone? 
  • Biedt de wisselwerking en de ervaring binnen het partnerschap voldoende garantie tot een succesvolle uitrol? Vb. indien relevant, een specialist rond de specifieke vereisten van veiligheid.
  • Wordt een (breed) partnerschap gevormd, met partijen uit de maatschappelijke vijfhoek? 
  • Maakt het partnerschap deel uit van de green deal duurzame zorg? 
 • De leer-, demonstratie- en disseminatiewaarde van het project 
  • Wat is de voorbeeldwaarde voor wat betreft de impact van het project op de circulariteit van het materiaalgebruik in de zorg?  
  • De knelpunten en leerlessen worden geïnventariseerd, aangepakt en gerapporteerd bij de hefbomen binnen het partnerschap Vlaanderen Circulair? 
  • Welke goede praktijken kunnen gedeeld worden? En via welke manieren wordt dit voorzien?

Onder deze oproep worden geen projecten met als hoofddoelstelling fundamenteel onderzoek en/of puur productontwikkeling gesteund. Uitsluitende investeringsaanvragen worden ook uitgesloten van deze gerichte call Circulaire Zorg.

Hoeveel bedraagt de financiële steun?

De subsidie bedraagt 80% van een project met een maximum van € 100.000 subsidie.

Heb je een groter project dan kan er een deelbegroting gemaakt worden voor het stuk dat je een subsidie voor wilt aanvragen. Dubbele financiering is niet toegestaan. 

Deadline voor indiening en looptijd goedgekeurde projecten

De deadline voor indiening ligt op vrijdag 29 september 2023 om 12u.

De projecten die goedgekeurd zijn moeten vóór 31 december 2023 starten en hebben een maximale looptijd van 24 maanden. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt. 

Wat kan Konnekto betekenen voor jouw projectaanvraag?

Konnekto heeft veel ervaring in het uitwerken van kwalitatieve, circulaire projectaanvragen. Het samenstellen van een goed onderbouwde aanvraag vraagt een grondige voorbereiding waarbij wij te werk gaan volgens een gestructureerd stappenplan. Door ons uitgebreid netwerk kunnen we, wanneer nodig, ook nieuwe partnerships introduceren.

Heb je een idee voor de call Circulaire Zorg?

Wil je graag de mogelijkheden van een innovatief project in de circulaire zorg voor je bedrijf aftoetsen? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier of onze contactgegevens.