Schaalklaar – steun voor innovatieve starters die ambitieus willen opschalen

Schaalklaar – steun voor innovatieve starters die ambitieus willen opschalen

Schaalklaar – steun voor innovatieve starters die ambitieus willen opschalen

VLAIO lanceert het nieuwe instrument ‘Schaalklaar’, om zo steun te verlenen aan ambitieuze, jonge ondernemingen (tussen 1 en 5 jaar) om het ontwikkelde product of dienst breed in de markt te zetten.

Steun aan Vlaamse ondernemingen die innovaties verwezenlijken is reeds lang ingeburgerd. Zo zijn er o.a. de bekende onderzoeksprojecten en ontwikkelingsprojecten van VLAIO, Baekeland-mandaten voor bedrijven die een doctoraatsstudent onderzoek willen laten uitvoeren in hun bedrijf , maar ook Europese maatregelen die innovatieve samenwerking tussen bedrijven uit verschillende regio’s promoten (bv. CrossRoads Vlaanderen – Nederland, later dit jaar ook CrossRoads België – Frankrijk, Eurostars,…).  

Oproep Schaalklaar

Afwerking van een innovatieve ontwikkeling betekent echter niet dat je bedrijf klaar is om het ontwikkelde product of de ontwikkelde dienst meteen breed in de markt te zetten. Vaak gaan er nog veel moeite en kosten gepaard met o.a. het uitbouwen van een team, investeren in productiecapaciteit, ontwikkeling van de (internationale) markt en marketing, uitwerken van processen en bijhorende IT,… Tot voor kort konden innovatieve starters voor ondersteuning van dergelijke activiteiten enkel terecht bij de hoogdrempelige EIC Accelerator van Horizon Europe.  

Daar komt nu verandering in! Heel recent lanceerde VLAIO de nieuwe subsidie ‘Schaalklaar’, die zich specifiek richt op innovatieve starters (max. 5 jaar) met de ambitie en het potentieel om snel te groeien.

Wat is de steun van de oproep Schaalklaar?

Het steunpercentage bedraagt 70% op de projectkosten (max. 500.000), met een subsidieplafond van 350.000 over een periode van maximaal 3 jaar.

Het project heeft een looptijd tussen 1 en 3 jaar. De startdatum is ten vroegste de eerste dag van de maand na indiening van de steunaanvraag. 

Voorwaarden

De onderneming moet jonger dan 5 jaar zijn op het moment van de beslissing. Concreet houdt dit in dat bedrijven opgericht voor januari 2020 niet in aanmerking komen.

Om de leeftijd van de onderneming te bepalen kijkt VLAIO niet enkel naar de aanvragende vennootschap. De leeftijd van de onderneming wordt namelijk bepaald door het oudste verbonden ondernemingsnummer (meer dan 50% aandeelhouder of stemrecht). Hierbij kijken we niet alleen naar rechtspersonen maar ook naar economische activiteiten van natuurlijke personen (bijv. ook zelfstandigen in bijberoep of student-ondernemers). 

Daarnaast moeten de oprichters nog minstens de meerderheid – 51% – in handen hebben. Daarnaast gelden nog volgende voorwaarden:

 • Er zijn minstens 2 actieve vennoten en de onderneming kan beroep doen op een multidisciplinair team van minstens 4 VTE inclusief vennoten;
 • De onderneming is omkaderd door een Raad van bestuur of Raad van advies.

Verder is het belangrijk dat de bedrijfsvoering positief bijdraagt aan een beter klimaat, een groenere economie of de overgang naar de circulaire economie mogelijk maakt.

Tijdslijn oproep Schaalklaar

De eerste Schaalklaar-oproep wordt geopend op 1 mei 2024 en bestaat uit 2 fasen – een vooraanmelding (tot 31 juli 2024) en een definitieve steunaanvraag (bij goedkeuring van de vooraanmelding – tot 15 september 2024).

Maar let op: VLAIO sluit de oproep af zodra het 40 positieve vooraanmeldingen heeft ontvangen, dus er snel bij zijn is de boodschap! 

Welke activiteiten worden gesteund binnen de oproep Schaalklaar?

Kennisverwervende activiteiten (zowel technologisch als niet-technologisch), die bijdragen tot de ontwikkeling en validering van resultaten, komen niet in aanmerking.

De volgende kosten komen wel in aanmerking:

 • Het uitbouwen van een competent team noodzakelijk voor de opschaling door de aanwerving van vereiste profielen om naar scale-up fase te gaan;
 • Het produceren van een voldoende grote batch van het product;
 • Investeringen in productiecapaciteit die noodzakelijk zijn om de opschaling mogelijk te maken;
 • Investeringen in buitenlandse marktontwikkeling en marketingactiviteiten;
 • Uitwerken van duidelijke werk- en besluitprocessen en bouwen van bijhorende IT-systemen (automatisatie);
 • Investeren in het automatisch bijhouden, verwerken en rapporteren van commerciële, operationele en financiële data.
 • Activiteiten om te voldoen aan normen, labels, accreditaties, registraties of andere wettelijke verplichtingen;
 • Opleidingen en algemene kennisverwerving die toegepast zijn op het project;
 • Personeelskosten van betrokken personeelsleden;
 • Afschrijvingskosten voor aankopen materialen voor dit project;
 • Huur/leasingskosten voor gebruik infrastructuur, apparatuur, enz.;
 • Reis- en verblijfskosten naar het buitenland;
 • Operationele kosten voor het project (zoals bvb software);
 • Werving- en selectiekosten voor de uitbouw van het competent team;
 • Extern advies voor informatisering an automatisering, marktontwikkeling en marktondersteuning, juridisch advies, enz.

Beoordelingscriteria en beslissing oproep Schaalklaar

Een aanvraag Schaalklaar wordt beoordeeld aan de hand van zes criteria en wordt daarna gerangschikt op basis van de behaalde score. Er is voorzien om steun te verlenen aan 15 aanvragers.

De evaluatie gebeurt op basis van een globale appreciatie van de bijdrage van het project tot het transformatieproces van de onderneming en de impact op de onderneming zelf en op de Vlaamse economie.

Bij de beslissing tot steuntoekenning wordt rekening gehouden met volgende beoordelingscriteria:

 • kwaliteit van het team
 • innovativiteit
 • potentieel
 • plan van aanpak
 • maatschappelijke impact
 • stimulerend effect van de subsidie

De beslissing is voorzien eind 2024.

Ondersteuning Konnekto

Waarin kan Konnekto jouw bedrijf ondersteunen bij het aanvragen van de Schaalklaar-subsidie?  

 • Ten eerste kunnen we nagaan of je onderneming en je case in aanmerking komen voor de steun, want er zijn nogal wat voorwaarden waaraan je dient te voldoen.  
 • Als we er samen voor gaan, schrijft Konnekto de aanvraag (vooraanmelding en definitieve aanvraag) van a tot z, op basis van informatie die je bedrijf aanlevert. In het bijzonder besteden we aandacht aan het formuleren van haalbare mijlpalen, aangezien de uitbetaling van de subsidie samenhangt met het realiseren van die mijlpalen. 
 • We ondersteunen bij opvolging en rapportering, zodat je bedrijf de toegekende subsidie ook maximaal uitbetaald krijgt. 

Interesse? Neem gerust contact op!