Tweede oproep Belgium Builds Back Circular met nieuwe thema’s! – Deadline 24 juni 2023

Tweede oproep Belgium Builds Back Circular met nieuwe thema’s! – Deadline 24 juni 2023

Tweede oproep Belgium Builds Back Circular met nieuwe thema’s! – Deadline 24 juni 2023

Na een succesvolle eerste oproep in het najaar van 2022, hebben federale ministers Pierre-Yves Dermagne (Economie en Werk) en Zakia Khattabi (Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal) de tweede oproep Belgium Builds Back Circular (BBBC) bekendgemaakt!

De tweede oproep van BBBC wil opnieuw circulaire innovatie door Belgische actoren stimuleren, kansen creëren voor circulaire investeringen en de overgang naar een circulaire economie in België ondersteunen.

Nieuwe BBBC thema’s

Tot daar de gelijkenissen tussen de eerste en de tweede call, want met de nieuwe BBBC-call trekt de federale overheid een blik nieuwe thema’s open! Het gaat namelijk om de thema’s ‘substitutie van chemische stoffen’ en ‘ecodesign’.

Thema 1: Substitutie van chemische stoffen

Deze pijler is gericht op projecten die de meest schadelijke stoffen vervangen, d.w.z. stoffen die als dusdanig ingedeeld zijn door de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging – verordening EG nr. 1272/2008).

De substitutie van de meest schadelijke stoffen wordt ruim geïnterpreteerd en omvat projecten om chemische stoffen, technologieën en / of alternatieve stoffen op de markt te brengen die het gebruik van de meest schadelijke stoffen of de aanwezigheid van de meest schadelijke stoffen in een product overbodig maken. De voorgestelde alternatieven moeten ook de circulariteit en veiligheid van het productieproces of het product vergroten.

De groep van chemische stoffen waar de oproep zich op richt is duidelijk afgelijnd: het betreft 

Thema 2: Ecodesign

Ecodesign (= ecologisch ontwerpen) is erop gericht de milieu- en gezondheidseffecten van producten en materialen gedurende hun volledige levenscyclus te verminderen. Het is de bedoeling het ontwerp van een product te herdenken en zo de productie en het hergebruik veiliger te maken, de levensduur te verlengen en de reparatie, ontmanteling en recyclage te vergemakkelijken.

Deze pijler omvat vier prioritaire subthema’s: 

  • machines en elektronica voor professioneel gebruik
  • kleding
  • verpakkingsarme distributie en logistiek in de voedselketen
  • en interieurinrichting en buitenmeubilair

Een ecodesignproject moet minimaal 1 (en mag maximaal 3) van deze subthema’s behandelen.

Wie kan een BBBC-project indienen?

De oproep is gericht aan – Belgische of in België actieve – organisaties of consortia en bedrijven. Speciale aandacht gaat naar kmo’s, startups, onderzoekscentra met de nadruk op instellingen voor toegepast onderzoek, ngo’s, adviesbureaus en gelijkaardige instellingen. 

Hoeveel bedraagt de financiële BBBC-steun?

Dat is afhankelijk van het overkoepelende thema waaronder je het BBBC-project indient:

  • Voor projecten rond substitutie van chemische stoffen krijg je minimum € 250.000 en maximaal € 2.000.000 steun
  • Voor projecten in de pijler ecodesign ligt het minimum op € 100.000 en het maximum op € 1.000.000

Er werd nog geen verdere informatie bekendgemaakt over de steunpercentages, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen hier – net als in de vorige call – de modaliteiten m.b.t. onderzoek en ontwikkeling uiteengezet in de Europese Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) gevolgd worden. 

Hoe verloopt de aanvraag voor een Belgium Builds Back Circular project?

Een project wordt ingediend door het bezorgen aan de federale overheidsdiensten van een vervolledigd centraal deelnameformulier en een reeks bijlagen (o.a. gedetailleerde projectbeschrijving, plan van aanpak, taakverdeling, …).

De deadline voor indiening van een BBBC-project ligt op 24 juni 2023.

Meer gedetailleerde informatie over de projectoproep wordt in principe spoedig bekendgemaakt door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Kan Konnekto je helpen bij je BBBC-aanvraag?

Jazeker!

Dankzij de positieve ervaring opgedaan tijdens de eerste BBBC-oproep, en in talloze andere subsidiekanalen waar de focus ligt op innovatie, is Konnekto de geknipte partner. Wij toetsen met plezier het potentieel van uw projectidee af om vervolgens uw BBBC-aanvraag te begeleiden.

Neem gerust contact op om je projectidee af te toetsen.