Oproep circulaire economie 2019

Oproep circulaire economie 2019

Oproep circulaire economie 2019

Vlaanderen Circulair en OVAM heeft zijn 3e projectoproep gelanceerd voor vernieuwende en waardevolle projecten binnen de circulaire economie te ondersteunen.

1. Voor wie?

Deze subsidies zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers. Samenwerkingen met andere partijen in de keten (van producent naar consument en terug) zijn aanbevolen (maar geen bindende voorwaarde).

2. Welke projecten?

Projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op vlak van:

 • circulaire stad, waarbij efficiënter kan worden omgegaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten en de circulaire economie verankeren in het denken en doen van stedelijke bestuurders, organisaties, ondernemers en burgers;
 • circulair ondernemen, waarbij nieuwe technologieën, tools of businessmodellen (vb. pay per use, deeleconomie) voor de circulaire economie worden uitgeprobeerd in de realiteit, bij voorkeur met een goede betrokkenheid van andere spelers in de keten. Elementen van maatschappelijke innovatie en acceptatie maken deel uit van de evaluatie.

3. Een succesvol project

De voornaamste kenmerken van een succesvol experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject voor circulaire stad en circulair ondernemen zijn: 

 • de toepassing van innovatie in circulaire economie, die in het bijzonder inzet op één of meerdere van deze topics: 
  1. partnersamenwerking in de keten (voorbij de bedrijfspoort en de comfort zone); 
  2. systeemdenken (niet enkel focussen op één product, maar op een heel behoeftesysteem);
  3. slim ontwerp (dematerialisatie, optimalisatie, virtualisatie, …); 
  4. herstel, hergebruik & remanufacturing (verlengen levensduur van producten); 
  5. nieuwe verdienmodellen (voornamelijk product-dienst-combinaties); 
  6. intelligente retourlogistiek (traceerbaarheid, verzamelpunten, waarborgen, gedeeld transport, …); 
  7. toepassen van slimme technologie in een maatschappelijke context als driver voor CE (IOT, blockchain, AI, VR, AR, big data…); 
 • voorbeeldwaarde wat betreft impact op vlak van duurzaamheid en circulaire stad, circulaire gebiedsontwikkeling of circulair ondernemen; 
 • maatschappelijke en economische relevantie en opschaalbaarheid van het project, d.i. de mogelijkheid om het innovatieve concept op grotere schaal te kunnen hergebruiken; 
 • goede specificering van de rollen en engagementen van de diverse partners in het project;
 • projectvoorstellen met meerdere partners of met een goede wisselwerking met de relevante partners in de keten worden gezien als meerwaarde;
 • het project draagt bij tot het leren, de demonstratie en disseminatie van de principes van de circulaire economie; 
 • bereid zijn de opgedane kennis te delen, onder meer als case van Vlaanderen Circulair.

Deze subsidies dienen niet voor de financiering van zuivere productinnovaties. Daarvoor kan je beroep doen op VLAIO – ontwikkelingsprojecten.

Hierbij alvast een overzicht van reeds gefunde projecten.

4. Financiering & deadline

 • Max. 100.000 EUR per project (80% funding)
 • Totaal projectfonds: 4,9 MEUR
 • Deadline indienen: 4/09/2019 – 12u

Aarzel niet contact met ons te nemen voor ondersteuning bij een kwalitatief projectvoorstel.