ESF oproep – Opleidingen 21ste-eeuwse vaardigheden in ondernemingen – Deadline 31 januari 2021

ESF oproep – Opleidingen 21ste-eeuwse vaardigheden in ondernemingen – Deadline 31 januari 2021

ESF oproep – Opleidingen 21ste-eeuwse vaardigheden in ondernemingen – Deadline 31 januari 2021

Wat houdt de subsidie ESF opleidingen in?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) lanceert opnieuw de oproep om de 21ste-eeuwse vaardigheden ingang te doen krijgen binnen wereld van werk en opleiding.

De oproep wil het levenslang leren in organisaties aanmoedigen en ondersteunen om zo organisaties de kans te bieden hun medewerkers sterker te maken op de arbeidsmarkt. In het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 wordt hierbij het belang van levenslang leren en de nood aan een echt leercultuur met scholing, omscholing en bijscholing gedurende de gehele loopbaan benadrukt. De Vlaamse regering wil daarbij de leerbereidheid stimuleren opdat de Vlaming mee is met de verschillende transformaties die plaatsvinden en zijn of haar talenten maximaal ontplooit en inzet op de werkvloer. 

ESF raadt ook aan tegemoet te komen aan opleidingsnoden die ontstaan zijn door wijzigingen in functie-inhoud en/of manieren van werken als gevolg van Covid-19. Werknemers die een grote impact ondervinden van de huidige Covid-19 omstandigheden moeten aangespoord worden om deel te nemen aan opleidingen die hierop een antwoord kunnen bieden. 

Voor wie is deze subsidie ESF opleidingen?

De oproep ESF opleidingen – 522 staat open voor organisaties (profit en non-profit) met Vlaamse vestiging(en).

De opleidingen zijn subsidiabel voor de doelgroep van kort- tot middengeschoolden. Hooggeschoolde 50-plussers behoren ook tot de doelgroep van de oproep.

Timing indiening en welk bedrag?

  • Indiendatum: 31/01/2021
  • Startdatum project: 1/05/2021 met een looptijd van 15 maanden
  • Subsidie: max. 80.000 EUR (cofinanciering 30% KMO, 50% GO)

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Binnen deze oproep zijn enkel opleidingen mogelijk die kaderen binnen 8 clusters van 21ste-eeuwse vaardigheden. 

Cluster 1: Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is de combinatie van de volgende digitale vaardigheden: 

  • ICT basisvaardigheden: ICT-basisvaardigheden zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen. Maar ook om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen. Het begrip computer wordt hier breed gebruikt. Niet alleen als personal computer, desktop of tablet. Maar bovendien elke technologie waarin een microprocessor is gebruikt die op basis van ingevoerde gegevens volgens een programma een aantal logische handelingen verricht met als uitvoer bepaalde algoritmes en tijdelijke opslag van gegevens. 
  • Mediawijsheid: De verwachting is dat de samenleving steeds verder zal mediatiseren. Om optimaal mee te kunnen doen in de samenleving vol media is mediawijsheid onmisbaar. Daarom wordt het steeds belangrijker dat werknemers de mogelijkheden van nieuwe mediatoepassingen weten te benutten. En soms ook juist weten te weerstaan.  
  • Informatievaardigheden: Dit omvat het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen. Het op basis hiervan kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren. In de context van 21e-eeuwse vaardigheden gaat het hierbij vaak om digitale bronnen. 
  • Computational thinking: Dit is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat vooral om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen.

Cluster 2: Communiceren

Doelgericht boodschappen overbrengen en begrijpen. 

Communicatie is zowel een intrapersoonlijke als een interpersoonlijke vaardigheid. Het gaat om basisvaardigheden als spreken, luisteren, schrijven en lezen, waarbij een boodschap wordt overgebracht en geïnterpreteerd. Je kan verschillende doelen hebben met je communicatie. Je communiceert bijvoorbeeld om te informeren, te motiveren of te overleggen. Iemand die vaardig is in communiceren kan bovendien doelgericht boodschappen overbrengen en begrijpen in uiteenlopende situaties, vanuit verschillende rollen en met anderen in verschillende rollen. In de hedendaagse samenleving houdt deze vaardigheid ook in dat je ook digitale communicatiekanalen passend kan gebruiken. 

Cluster 3: Creatief denken en handelen

Het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden. 

Naast het vernieuwende aspect moet ook aandacht zijn voor toepasbaarheid en bruikbaarheid in een specifieke context. Creatief vermogen wordt het sterkst ontwikkeld in een rijke leeromgeving waarin werknemers gestimuleerd worden om ook zelf oplossingen te bedenken. 

Cluster 4: Kritisch denken

Analyseren en evalueren van informatie, meningen of visies om te komen tot een eigen standpunt, oordeel of beslissing. 

Kritisch denken veronderstelt een waakzaamheid om feiten niet te verwarren met aannames. En om vooral niet te blijven hangen in vooroordelen. Wie kritisch denkt, benadert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten, motiveert zijn standpunt of oordeel en heeft ook zicht op alternatieven. 

Cluster 5: Probleemoplossend denken en handelen

Dit is het vermogen om een probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen. 

Cluster 6: Samenwerken

Hiermee wordt bedoeld het in onderling overleg met anderen werken om samen iets te bereiken. 

Samenwerking is gericht op het gezamenlijk realiseren van een gemeenschappelijke doel. Bij samenwerking is er een gedeelde verantwoordelijkheid en onderlinge afhankelijkheid aangezien er een verdeling is van deskundigheid en specialisatie. Om goed samen te werken heb je bijgevolg goede communicatieve en sociale vaardigheden nodig. In de hedendaagse gedigitaliseerde samenleving is er ook meer en meer virtuele samenwerking, langs diverse ICT kanalen. 

Cluster 7: Sociale en culturele vaardigheden

Dit zijn vaardigheden die nodig zijn om respectvol om te gaan met anderen, ook met verschillende culturele achtergronden. 

Cluster 8: Zelfregulering

Het zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met de eigen capaciteiten. 

Het gaat om het heft in handen nemen en niet klakkeloos aanwijzingen of voorschriften volgen. Bijgevolg is het nodig zicht te hebben op de eigen doelen, motieven en capaciteiten 

Wil jij deze subsidie ESF Opleidingen aanvragen?

Plan jij een opleidingstraject voor je medewerkers en vallen één of meerdere van bovenstaande opleidingen daar onder?

Aarzel niet het Konnekto-team te contacteren. Wij ondersteunen u met de aanvraag van A tot Z.