ESF Opleidingen – deadline 28/02/2020

ESF Opleidingen – deadline 28/02/2020

ESF Opleidingen – deadline 28/02/2020

Wat?

ESF lanceert een oproep om de 21ste-eeuwse vaardigheden ingang te doen krijgen binnen wereld van werk en opleiding, en meer specifiek voor de doelgroep van kort- tot middengeschoolden.

Timing en welk bedrag?

Indiendatum: 28/02/2020

Startdatum project: 1/06/2020 met een looptijd van 15 maanden

Subsidie: 80.000 EUR (cofinanciering 30% KMO, 50% GO)

Welke opleidingen?

Binnen deze oproep zijn dus enkel opleidingen mogelijk die kaderen binnen 8 clusters van 21ste-eeuwse vaardigheden. 

Cluster 1: digitale geletterdheid -> Digitale geletterdheid is de combinatie van de volgende digitale vaardigheden: 

  • ICT basisvaardigheden: ICT-basisvaardigheden zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen. Het begrip computer wordt hier breed gebruikt, niet alleen als personal computer, desktop of tablet, maar elke technologie waarin een microprocessor is gebruikt die op basis van ingevoerde gegevens volgens een programma een aantal logische handelingen verricht met als uitvoer bepaalde algoritmes en tijdelijke opslag van gegevens. 
  • Mediawijsheid: De verwachting is dat de samenleving steeds verder zal mediatiseren. Om optimaal mee te kunnen doen in de samenleving vol media is mediawijsheid onmisbaar. Het zal steeds belangrijker worden dat werknemers de mogelijkheden van nieuwe mediatoepassingen weten te benutten – en soms ook juist weten te weerstaan. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die media bieden, hebben werknemers mediawijsheid nodig.  
  • Informatievaardigheden: Dit omvat het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen, het op basis hiervan kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren. In de context van 21e-eeuwse vaardigheden gaat het hierbij vaak om digitale bronnen. 
  • Computational thinking: Dit is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen. 

Cluster 2: Communiceren -> doelgericht boodschappen overbrengen en begrijpen. 

Communicatie is zowel een intrapersoonlijke als een interpersoonlijke vaardigheid. Het gaat om basisvaardigheden als spreken, luisteren, schrijven en lezen, waarbij een boodschap wordt overgebracht en geïnterpreteerd. Je kan verschillende doelen hebben met je communicatie. Je communiceert bijvoorbeeld om te informeren, te motiveren of te overleggen. Iemand die vaardig is in communiceren kan doelgericht boodschappen overbrengen en begrijpen in uiteenlopende situaties, vanuit verschillende rollen en met anderen in verschillende rollen. In de hedendaagse samenleving houdt deze vaardigheid ook in dat je ook digitale communicatiekanalen passend kan gebruiken. 

Cluster 3: Creatief denken en handelen-> dit is het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden. 

Naast het vernieuwende aspect moet ook aandacht zijn voor toepasbaarheid en bruikbaarheid in een specifieke context. Creatief vermogen wordt het sterkst ontwikkeld in een rijke leeromgeving waarin werknemers gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken. 

Cluster 4: Kritisch denken -> analyseren en evalueren van informatie, meningen of visies om te komen tot een eigen standpunt, oordeel of beslissing. 

Kritisch denken veronderstelt een waakzaamheid om feiten niet te verwarren met aannames en om niet te blijven hangen in vooroordelen. Wie kritisch denkt, benadert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten, motiveert zijn standpunt of oordeel en heeft ook zicht op alternatieven. 

Cluster 5: Probleemoplossend denken en handelen -> dit is het vermogen om een probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen. 

Cluster 6: Samenwerken -> in onderling overleg met anderen werken om samen iets te bereiken. 

Samenwerking is gericht op het gezamenlijk realiseren van een gemeenschappelijke doel. Bij samenwerking is er een gedeelde verantwoordelijkheid en onderlinge afhankelijkheid aangezien er een verdeling is van deskundigheid en specialisatie. Om goed samen te werken heb je goede communicatieve en sociale vaardigheden nodig. In de hedendaagse gedigitaliseerde samenleving is er ook meer en meer virtuele samenwerking, langs diverse ICT kanalen. 

Cluster 7: Sociale en culturele vaardigheden -> de vaardigheden die nodig zijn om respectvol om te gaan met anderen, ook met anderen met verschillende culturele achtergronden. 

Cluster 8: Zelfregulering -> zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met de eigen capaciteiten. 

Het gaat om het heft in handen nemen en niet klakkeloos aanwijzingen of voorschriften volgen. Daarvoor is het nodig zicht te hebben op de eigen doelen, motieven en capaciteiten 

En nu?

Plan je een opleidingstraject voor je medewerkers en vallen één of meerdere van bovenstaande opleidingen daar onder?

Aarzel niet het Konnekto-team te contacteren. Wij ondersteunen u met de aanvraag van A tot Z.