Wat brengt 2022 op vlak van subsidies? We lichten ze hier even voor je uit

Wat brengt 2022 op vlak van subsidies? We lichten ze hier even voor je uit

Wat brengt 2022 op vlak van subsidies? We lichten ze hier even voor je uit

Het nieuwe jaar is alweer goed gestart en op volle snelheid. Met dit artikel delen we graag de kansen op subsidies voor 2022 met een overzicht van openstaande en te verwachten calls.

Groeien

Met de ondertussen gekende kmo-groeisubsidie (max. € 50.000) kan je strategisch advies inkopen en/of een strategisch profiel aanwerven om je te laten begeleiden tijdens je groeitraject. Je groeitraject dient aan te sluiten bij één van de vier volgende thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen en innovatie.

In 2022 zijn er opnieuw 3 vastgelegde oproepmomenten.

 • Oproep 1 – 2022: Indienperiode van 1 maart tem. 30 april 2022
 • Oproep 2 – 2022: Indienperiode van 1 juli tem. 31 augustus 2022
 • Oproep 3 – 2022: Indienperiode van 1 november tem. 31 december 2022

Wees je wel voldoende bewust dat je pas van start kan gaan met je project ten vroegste in de maand volgend op indiening. Plan je dus de aanwerving van een Exportmanager in april, dan dient de subsidie zeker in maart ingediend te worden.

Naast de groeisubsidie thema Internationalisering bestaat er nog specifieke ondersteuning voor je internationaliseringsplannen.

Subsidies voor internationalisering

Starterspakket Internationalisering

Jonge innovatieve bedrijven die popelen om te starten met export en nog nooit subsidie ontvangen hebben van de Flanders Investment & Trade kunnen een starterspakket aanvragen. Het starterspakket bedraagt € 7.000. Hierbij komen alle kosten die je maakt voor het internationaliseren in aanmerking: deelname aan beurzen en evenementen, opleidingen, prospectiereizen, ontwikkeling van een meertalige website/webshop, advies externe dienstverlener(s),… (opgelet: geen eigen personeelskosten). Heb je echter al FIT-subsidie ontvangen, dan kan je nog steeds bij hen terecht voor ondersteuning voor buitenlandse beurzen, meertalige communicatie, en meer.

De eerste oproep voor het Starterspakket loopt van 17/02/2022 tot 10/03/2022 en een tweede oproep is verwacht in het najaar.

Brexit Veerkrachtsubsidie

Ook goed nieuws voor Vlaamse kmo’s, zelfstandigen en vrije beroepen die importeren of exporteren naar de UK en getroffen zijn door Brexit. De indienperiode voor de Brexit Veerkrachtsubsidie is verlengd. Tot 31/12/2022 kan je een aanvraag indienen om een deel van de eigen personeelskosten terug te krijgen bij de heroriëntering van je bedrijf (max. € 25.000). Bovendien is het niet meer verplicht om advies in te kopen bij een externe dienstverlener. Doe je dit wel, dan kan je eveneens tot € 25.000 steun ontvangen voor de samenwerking met één of meerdere externe dienstverleners die je adviseren in het heroriënteringstraject naar aanleiding van de Brexit.

De Brexit Veerkrachtsubsidie kan je mogelijk combineren met de Bijzondere exportsteun Brexit van Flanders Investment & Trade.

Bijzondere exportsteun Brexit

Vlaamse bedrijven die reeds exportervaring hebben en hinder ondervinden door de Brexit kunnen beroep doen op een forfaitaire tegemoetkoming van € 10.000 voor de herlancering van hun export. In 2022 worden er 800 pakketten verdeeld, maar helaas is er nog geen definitieve datum vastgelegd voor de oproepen. Van zodra dit bekend is communiceren we dit.

Wanneer je ambities nog verder reiken en je een prospectiekantoor wil openen buiten de EU (dus ook de UK) dan kan de steun voor een Prospectiekantoor van Flanders Investment & Trade een interessant kanaal zijn.

Subsidies voor innovatie

Ook in 2022 moedigt de overheid Vlaamse bedrijven aan die willen innoveren.

O&O haalbaarheidsstudie

De heringevoerde O&O haalbaarheidsstudie, in 2021, staat verder open in 2022 en is een beperkte studie die je onderneming uitvoert ter voorbereiding van een ambitieus innovatief vervolgtraject, zoals een ontwikkelingsproject, een onderzoeksproject, een ICON-project van VLAIO; of trajecten die buiten de steunkaders van VLAIO vallen (bv. Eurostars, Horizon Europe, EIC Accelerator,…). Dankzij deze steun kan je eerst de haalbaarheid onderzoeken van je innovatief idee alvorens hiervoor grote stappen te zetten.
De steun bedraagt maximaal €50.000.

Ontwikkelingsproject

Een ontwikkelingsproject begint met een straf én vernieuwend idee. Dit kan een volledig nieuw of beduidend vernieuwend product, proces, dienst of concept zijn dat vandaag nog niet bestaat in jouw onderneming. Met deze subsidie kan jouw innovatief idee op korte termijn succesvol en met minder risico worden opgestart. Als tegenprestatie vraagt VLAIO een heldere innovatiegedreven businesscase met een positieve impact op jouw bedrijf en de maatschappij. Belangrijk is de Technology Readiness Level van jouw ontwikkeling om te weten of je nog in aanmerking komt voor steun.

De steun bedraagt minimaal €25.000 en maximaal €3.000.000.

Subsidies voor transformatie

Strategische Transformatiesteun of beter gekend als STS is een financiële steunmaatregel voor ondernemingen die substantiële investeringen en opleidingsinspanningen doen in het Vlaams Gewest (er zijn minimumdrempels vastgelegd die verschillend zijn naargelang de grootte van de onderneming). Deze investeringen en opleidingen dienen te kaderen binnen de transformatie van de onderneming.

Vanaf 1 januari 2022 zijn er een aantal wijzigingen:

 • Het steunplafond wordt beperkt tot € 500.000 per onderneming en per kalenderjaar. Voor projecten met een uitzonderlijk maatschappelijke impact op vlak van duurzaamheid of klimaat kan de steun nog opgetrokken worden tot € 1 miljoen.
 • De beoordeling wordt vereenvoudigd en transparanter gemaakt.
 • Bij de beoordelingscriteria wordt er meer nadruk gelegd op duurzaamheid.
 • Het tewerkstellingscriterium wordt mee opgenomen in de gewone basissteun en bijkomende tewerkstelling kan niet meer tellen voor bonussteun.
 • Grote ondernemingen zullen voor hun investeringen pas een aanvraag kunnen indienen vanaf het moment dat de nieuwe regionale steunkaart voor België zal worden goedgekeurd door Europa.

Subsidies voor circulair ondernemen

Vlaanderen heeft de ambitie om te evolueren naar een circulaire economie. In het Vlaams Energie en Klimaatplan wordt de ambitie vooropgesteld om onze materiaalvoetafdruk tegen 2030 met 30% te verminderen en om onze broeikasgasuitstoot tegen 2030 drastisch te verminderen. Via verschillende subsidiecalls wil de Vlaamse overheid deze transitie ondersteunen. Ook binnen Europa bestaan er tal van subsidiekansen voor projecten in de circulaire economie.

Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen

Om versneld de omslag te maken naar een maximale circulaire economie en de bio-economie verder te verankeren in Vlaanderen, moedigt de Vlaamse Regering kmo’s aan om meer hernieuwbare biomassa als grondstof te gebruiken. Concreet kunnen bedrijven een steunaanvraag indienen om, in samenwerking met een aanbieder van pilootinfrastructuur, een traject te doorlopen dat hen ondersteunt bij de opschaling van hun bio-gebaseerd idee of proces en de haalbaarheid ervan te testen via Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen.

Een pilootinstallatie is laagdrempelig en vertaalt een nieuw proces dat werkt in het labo naar een rendabel proces op industriële schaal zonder dat het bedrijf hiervoor grote investeringen moet doen.

De steun bedraagt minimaal € 20.000 en maximaal € 100.000.

Investeringssteun sluiten van materiaalkringlopen – Call 2022 recyclagehub

Ondernemingen die willen investeren in innovatieve recyclagetechnologieën om materiaalkringlopen te sluiten en dus een belangrijke rol spelen bij de omschakeling naar een versnelde circulaire economie, kunnen sinds eind 2021 rekenen op een nieuw steunmechanisme.

De investeringen in de recyclagetechnieken (van minstens € 500.000) dienen de conventionele stand der techniek te overtreffen. De steun bedraagt namelijk maximaal 35% van de meerkost van de innovatieve technologie ten opzichte van de conventionele technologie, met een maximum steunbedrag van € 3.000.000. De bedoeling is om substantiële milieuwinst te creëren door recyclageprojecten te ondersteunen die afvalstoffen (zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde) omzetten in grondstoffen.

Deze oproep wordt opnieuw verwacht in het voorjaar 2022.

Circulaire maakindustrie – levensduurverlenging

Via deze oproep kunnen brede en diverse partnerschappen een aanvraag indienen voor de subsidiëring van een proefproject rond levensduurverlenging in de maakindustrie. Het partnerschap bestaat uit ten minste één bedrijf (bij voorkeur een KMO) en kan daarnaast onder andere kennisinstellingen, overheden, vzw’s en sectorfederaties bevatten. Een breed pakket aan activiteiten is mogelijk zoals:

 • verdiepen en uittesten van kennis: gericht, toegepast kortlopend onderzoek, ontwikkeling, vertaling van (nieuwe) kennis;
 • concrete proefprojecten uitvoeren gericht op levensduurverlenging;
 • betrekken van gebruikers in proefprojecten om consumentengedrag te analyseren en bij te sturen;
 • uittesten van nieuwe businessmodellen met bijzondere aandacht voor het opzetten van nieuwe samenwerkingsmodellen;
 • in kaart brengen en analyseren van projecten van voorlopers met het oog op het uittesten van implementatie op een andere schaal of in een nieuwe context; 
 • scenario’s voor implementatie uitwerken, testen, valideren en uitvoeren op een iteratieve manier;
 • inzetten op het uitwerken en uitrollen van gedeelde praktijken en standaarden;

De steun bedraagt max.  100.000 waarbij de eigen inbreng afhankelijk is van de status van de betrokken partners. Deadline om projecten in te dienen is 22/4.

Living labs circulaire economie

Via deze oproep kunnen brede en diverse partnerschappen (min. 3 partners) een aanvraag indienen voor de subsidiëring van een living labs project over circulaire systeemoplossingen in de bouw- of maakindustrie. Het doel van deze oproep is om concrete, meetbare en zichtbare oplossingen op het niveau van waardeketens en ecosystemen in de bouw- en maakindustrie uit te denken, uit te werken, te testen en te implementeren en te verbinden. Deze oplossingen moeten een zichtbare en meetbare bijdrage leveren aan de vooropgestelde verlaging van onze materiaalvoetafdruk en de vermindering van onze broeikasgasuitstoot. Het gaat hier dus om ambitieuze projecten die deze ambitie kunnen omschrijven en vertalen in een plan van aanpak.

De steun bedraagt min. € 300.000 en max. € 1.000.000. De eigen inbreng is afhankelijk van de status van de betrokken partners. Indienen 25/5 maar een verplichte vooraanmelding tegen 17/3.

HR en opleidingen

Voor het ontwikkelen en het uitrollen van een duurzaam HR-beleid en Opleidingen staan er momenteel geen oproepen open bij het Europees Sociaal Fonds maar we volgen dit kort op. Maar Vlaams minister Crevits vindt het van cruciaal belang dat iedereen werkt in een gezonde en veilige omgeving, zodat mensen graag aan de slag zijn en ook beslissen om te blijven. Een werkbare job is dan ook een belangrijke voorwaarde om de werkzaamheidsgraad te verhogen en een antwoord te bieden op de huidige krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt. Daarom besliste de minister om de maatregelen van de werkbaarheidscheque en de verhoging KMO-Portefeuille te verlengen. Beide maatregelen zullen dan ook tijdens het jaar 2022 nog operationeel zijn.  

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen uit de profit en social profit sector, die in Vlaanderen gevestigd zijn, financiële steun krijgen om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Voor KMO’s die hun plafond binnen de KMO-Portefeuille bereikt hebben, voorziet de overheid een verhoging voor acties rond werkbaar werk.

EU subsidies

Horizon Europe, de opvolger van Horizon 2020, is het Europees financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2021-2027. Afhankelijk van de doelstelling richt het programma zich tot zowel kleine als grote ondernemingen, startups en gevestigde waarden, universiteiten, onderzoeksinstellingen en organisaties voor technologieverspreiding.

Er zijn tal van opportuniteiten voor internationaal georiënteerde organisaties binnen Europa. Binnen de meeste oproepen dien je echter wel samen te werken met organisaties uit andere EU-lidstaten. Er is echter wel een uitzondering. Innovative Europe is één van de pijlers die inzet op de ondersteuning van innovatie om het concurrentievermogen van Europa te versterken. Onderdeel hiervan zijn de EIC-oproepen (EIC=European Innovation Council). Deze zijn specifiek gericht naar disruptieve startups en KMO’s die sterk potentieel hebben om internationaal op te schalen en wereldwijd marktleider te worden (de next generation unicorns).

Aangezien de opportuniteiten binnen de EU zo groot zijn, kan je bij Konnekto terecht voor een EU Innovatie Audit. We gaan na welke steunmaatregelen haalbaar zijn, binnen welke voorwaarden en binnen welke termijnen.

Konnekto: jouw subsidiepartner

Samengevat: de mogelijkheden in 2022 voor ambitieuze organisaties zijn legio. Contacteer ons vrijblijvend om te weten voor welke steunmaatregelen jouw organisatie in aanmerking komt en maak versneld werk van je groeiambities.